Uchwała nr XL/348/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIX/334/2022 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2022 Gminie Bobrowniki na dofinansowanie zadania z Listy beneficjentów IAS PL w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na 2022 rok – część 2.Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art.220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1634 ze zm. poz. 1692) oraz Uchwały NR XXXIX/333/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28.06.2022r w sprawie Listy beneficjentów IAS PL w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na 2022 rok – część 2 uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/348/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIX/334/2022 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2022 Gminie Bobrowniki na dofinansowanie zadania z Listy beneficjentów IAS PL w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na 2022 rok – część 2.

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art.220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1634 ze zm. poz. 1692) oraz Uchwały NR XXXIX/333/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28.06.2022r w sprawie Listy beneficjentów IAS PL w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na 2022 rok – część 2 uchwala się, co następuje:


§1. Zmienia się zapis §1 pkt 4 uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIX/334/2022 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2022 Gminie Bobrowniki na dofinansowanie zadania z Listy beneficjentów IAS PL w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na 2022 rok – część 2, który otrzymuje brzmienie:

4. Rozbudowa i rewitalizacja istniejącego terenu zielonego jakim jest park na Placu Wolności – Sołectwo Bobrowniki wartość zadania 10.000,00 zł, pomoc finansowa, zostanie udzielona z budżetu Powiatu Lipnowskiego roku 2022 w formie dotacji celowej w dz. 900 rodz. 90004 ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego.”

§2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej Uchwały koniecznym jest dla realizacji zapisów Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/303/2022 z dnia 18.03.2022r oraz Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia Uchwały NR XXXIX/333/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28.06.2022r w sprawie Listy beneficjentów IAS PL w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na 2022 rok – część 2 ze względu na wniosek Gminy Bobrowniki, która zwróciła się z prośbą o zmianę klasyfikacji budżetowej dla wskazanego w niniejszej Uchwale zadania.

Wydatki związane z realizacją postanowień zawartych w niniejszej uchwale znajdą odzwierciedlenie w budżecie Powiatu na 2022 rok.


Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:08:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78