Uchwała nr 499/2022ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 29 lipca 2022w sprawie: rozpatrzenia oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Fucco z siedzibą ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125 Poniec KRS 0000641916Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327) uchwala się, co następuje

Uchwała nr 499/2022
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 29 lipca 2022


w sprawie: rozpatrzenia oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Fucco z siedzibą ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125 Poniec KRS 0000641916

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327) uchwala się, co następuje§1.

    1.Zarząd Powiatu w Lipnie postanawia nie zlecać realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „Nieodkryty Powiat Lipnowski”  zawartego w uproszonej  ofercie złożonej przez
Fundację Fucco z siedzibą ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125 Poniec KRS 0000641916.

    2. W związku z ust.1 umowa na realizację w/w zadania nie zostanie zawarta.
 
§2.
     Niniejsza Uchwała zostanie zamieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lipnie.
 
 
§3

    Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
§4.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
UZASADNIENIE
 
08.07.2022r przez Fundację Fucco z siedzibą ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125 Poniec KRS 0000641916 złożyła uproszoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem „Nieodkryty Powiat Lipnowski”. Zarząd Powiatu w Lipnie w dniu 14.07.2022r. podał w/w ofertę do publicznej wiadomości zgodnie z dyspozycją przepisu art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące oferty.
            Zarząd Powiatu w Lipnie po rozpatrzeniu złożonej oferty uznał brak potrzeby realizacji zadania zakładającego odtworzenie w formie rzeczywistości rozszerzonej obiektów zapomnianych lub nieistniejących już miejsc w powiecie. Ponadto w związku z rozstrzygnięciami otwartych konkursów na realizację zadania z zakresu turystki  środki przewidziane w budżecie Powiatu w 2022 roku na ten cel zostały wykorzystane

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (2 sierpnia 2022, 14:31:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159