Uchwała nr XXXIX/331/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 28 czerwca 2022w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2022 Gminie Tłuchowo na dofinansowanie remontu drogi gminnej Suminek-Koziróg Leśny w miejscowości SuminekNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/331/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 28 czerwca 2022


w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2022 Gminie Tłuchowo na dofinansowanie remontu drogi gminnej Suminek-Koziróg Leśny w miejscowości Suminek

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Tłuchowo w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi gminnej Suminek-Koziróg Leśny w miejscowości Suminek.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetu Powiatu Lipnowskiego roku 2022 w formie dotacji celowej w dz. 600 rodz. 60016 ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Tłuchowo, a Powiatem Lipnowskim.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIX/331/2021 z dnia 28 czerwca 2022 roku


Zgodnie z art. 216.1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w tym na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa (art. 220 u. o f. publ.).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 47 stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego może udzielać dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań.

W związku z wnioskiem Mieszkańców Sołectwa Suminek, Zarząd Powiatu w Lipnie ustosunkował się pozytywnie do wniosku i postanowił wystąpić do Rady Powiatu o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie remontu drogi gminnej Suminek-Koziróg Leśny w miejscowości Suminek. Środki określone w Uchwale Rady Powiatu zostaną przekazane Gminie Tłuchowo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem a Gminą.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.


Wykaz imienny (15kB) word


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2022, 08:32:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104