Uchwała nr XXXVIII/328/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 1 czerwca 2022w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/302/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 rokuNa podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.: z 2021 r. poz. 1981, z 2022 r. poz. 558) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. poz. 583) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/328/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 1 czerwca 2022


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/302/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.: z 2021 r. poz. 1981, z 2022 r. poz. 558) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. poz. 583) uchwala się, co następuje:


§1. Załącznik do Uchwały Nr XXXV/302/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze względu na brak środków finansowych, 9 osób złożyło prośby o ponowne rozpatrzenie ich wniosków ze względu na ich stan zdrowia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie na zadaniu – dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dysponuje na dzień 27.05.2022 r. kwotą w wysokości 168 765,27 zł.

W związku z powyższym środki finansowe w kwocie 22 018,00 zł przeznacza się na dofinansowanie do uczestnictwa wspomnianych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.


Załącznik nr 1 (44kB) word

Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 czerwca 2022, 13:16:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122