Uchwała nr XXXVIII/325/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 1 czerwca 2022w sprawie: Listy beneficjentów IAS PL w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na 2022 rok – część 1 Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. poz. 583), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art.220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 305 ze zmianami w 2021r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz.1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U z 2022 r poz. 583, poz. 655) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/303/2022 z dnia 18.03.2022 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/325/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 1 czerwca 2022


w sprawie: Listy beneficjentów IAS PL w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na 2022 rok – część 1

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. poz. 583), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art.220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 305 ze zmianami w 2021r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz.1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U z 2022 r poz. 583, poz. 655) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/303/2022 z dnia 18.03.2022 r. uchwala się, co następuje:


§1.Przyjmuje się „Listę Beneficjentów „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na rok 2022 część 1, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Zgodnie z § 2 Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/303/2022 z dnia 18.03.2022r Lista Beneficjentów „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” zostanie każdorazowo zatwierdzona stosowną uchwałą Rady Powiatu w Lipnie. Zarząd Powiatu w Lipnie zapoznał się z oceną i rekomendacją Komisji powołanej do oceny wniosków złożonych w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” postanowił, w związku z terminem i miejscem realizacji Zadania wskazanego w niniejszej uchwale, wystąpić o zatwierdzenie Listy beneficjentów IAS PL w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” na 2022 rok z podziałem na dwie części. Część pierwsza Listy na 2022 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały, Część druga Listy na 2022 rok zostanie przedłożona w kolejnej Uchwale.

Wydatki związane z realizacją postanowień zawartych w niniejszej uchwale znajdą odzwierciedlenie w budżecie Powiatu na 2022 rok.
Wykaz imienny (15kB) word

Załącznik nr 1 (11kB) plik

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 czerwca 2022, 13:10:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101