Uchwała nr XXXV/304/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 18 marca 2022w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z gminami z terenu powiatu lipnowskiego w drodze porozumienia na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej stwarzającego możliwości realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/304/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 marca 2022


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z gminami z terenu powiatu lipnowskiego w drodze porozumienia na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej stwarzającego możliwości realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Lipnie partnerstwa z gminami z terenu powiatu lipnowskiego w drodze porozumienia na rzecz wspólnej realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej stwarzającego możliwości realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

§2. Zakres zadań umożliwiający partnerstwu prawidłowe i sprawne wdrażanie strategii terytorialnej, w tym realizację projektów, określony zostanie w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Lipnowskim, a wszystkimi 9 gminami, tj. Gminą: Bobrowniki, Chrostkowo, Dobrzyń n. Wisłą, Kikół, Miasto Lipno, Lipno (gm. wiejska), Skępe, Tłuchowo i Wielgie, które zadeklarowały chęć współpracy.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. Dz. U. z 2021r poz. 1038, poz. 1834) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym działalności finansowej.

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy o samorządzie powiatowym  Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.

Mając na uwadze fakt, że wszystkie gminy z terenu powiatu lipnowskiego zadeklarowały chęć współpracy z samorządem Powiatu Lipnowskiego na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej stwarzającego możliwości realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 w formie partnerstwa usankcjonowanego w drodze zawarcia porozumienia stanowi to o zasadności podjęcia współpracy z w/w podmiotami oraz o zasadności podjęcia niniejszej uchwały

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (24 marca 2022, 08:13:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130