Uchwała nr XXXIV/291/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 11 lutego 2022w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2021 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2022r.Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm Dz.U z 2021 poz. 1834), art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305ze zm. z 2021 . poz. 1236, poz. 1535, poz.1927, poz.1981, poz.2270 ), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIV/291/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 11 lutego 2022


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2021 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2022r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm Dz.U z 2021 poz. 1834), art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305ze zm. z 2021 . poz. 1236, poz. 1535, poz.1927, poz.1981, poz.2270 ), uchwala się co następuje:


§1. W Uchwale Nr XXXII/270/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2022 r. § 1 otrzymuje brzmienie:

§1. Ustala się na 2022 r. stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie, posiadającego status samorządowego zakładu budżetowego, w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Lipnowskiego, w wysokości jednostkowej brutto- 0,4366 zł na 1 wozokilometr.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE


Zarząd Powiatu w Lipnie przedłożył projekt zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2022r.

Przyjęta w Uchwale Rady stawka jednostkowa, która stanowi podstawę zmiany kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego (art 219 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) ma na uwadze to, że możliwość dotowania świadczenia usług o charakterze publicznym ograniczona jest w art. 15 ust 6 ustawy o finansach publicznych do 50% działalności zakładu.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 marca 2022, 08:22:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98