Uchwała nr XXXIV/290/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 11 lutego 2022w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2022 rokNa podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, 1834/ uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/290/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 11 lutego 2022


w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2022 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, 1834/ uchwala się, co następuje:


§1 Zatwierdza się roczne plany pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2022 rok:

1 Komisji Budżetu i Finansów- stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Promocji i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego- stanowiący załącznik nr

2 do uchwały.

3 Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej- stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

4 Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami- stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

 §2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. / komisje przedkładają Radzie Powiatu swoje plany pracy. Komisje stałe Rady Powiatu w Lipnie opracowały propozycje planów pracy na 2022 rok. Do wyłącznej kompetencji Rady należy ich zatwierdzenie. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 marca 2022, 08:20:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276