Uchwała nr XXXIII/285/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 21 grudnia 2021w sprawie: Uchwały Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w LipnieNa podstawie art. 16 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz. 1038, 1834) oraz § 33 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2018 r. poz. 5651, ze zm. z 2021 r. poz. 6231) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXXIII/285/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 21 grudnia 2021


w sprawie: Uchwały Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lipnie

Na podstawie art. 16 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz. 1038, 1834) oraz § 33 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2018 r. poz. 5651, ze zm. z 2021 r. poz. 6231) uchwala się, co następuje


§1. Zmienia się Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Lipnie w ten sposób, że §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lipnie w trzyosobowym składzie:

  1. Przewodniczący Komisji - Marzena Małgorzata Niekraś

  2. Wiceprzewodniczący Komisji - Mariola Rybka

  3. Członek Komisji - Małgorzata Rzepczyńska.”

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2020 poz. 920 ze zm. z 2021 r. poz. 1038, 1834) rada powiatu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Zgodnie ze zmienionymi zapisami Statutu Powiatu Lipnowskiego, które weszły w życie w dniu 18 grudnia 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2018 r. poz. 5651, ze zm. 2021 r. poz. 6231) Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji wybierając jej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków w łącznej liczbie nie mniej niż 3 radnych.

Wobec powyższego zaistniała konieczność wyboru spośród członków Komisji Wiceprzewodniczącego Komisji.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 marca 2022, 08:08:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40