Uchwała nr XXXIII/279/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 21 grudnia 2021w sprawie: przyjęcia aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Lipnowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11, art 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm z 2021 r poz.1038, poz. 1834) w związku z art 9 ust.1 pkt 3 i ust. 3 oraz art. 11 ust. 2 oraz art. 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371), uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXXIII/279/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 21 grudnia 2021


w sprawie: przyjęcia aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11, art 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm z 2021 r poz.1038, poz. 1834) w związku z art 9 ust.1 pkt 3 i ust. 3 oraz art. 11 ust. 2 oraz art. 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371), uchwala się, co następuje


§1. Przyjmuje się aktualizację Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Lipnowskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Uzasadnienie


Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Powiatu Lipnowskiego został przyjęty Uchwałą Nr XIV/82/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22 kwietnia 2016r. Od stycznia 2017r. usługi transportowe w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej, świadczy Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie powołany Uchwałą Nr XIII/71/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 marca 2016r. Przyjęte rozwiązania w zakresie organizacji przewozów wpłynęły na konieczność modyfikacji niniejszego dokumentu. W Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego zaktualizowano nie tylko zasady organizacji komunikacji na terenie Powiatu Lipnowskiego, ale także wszelkie dane i informacje dotyczące sfery społeczno-gospodarczej Powiatu Lipnowskiego.

Starosta Lipnowski zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym przeprowadził wymagane konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Planu transportowego. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w dniach od 22 listopada 2021r. do 14 grudnia 2021r., podczas których nie zgłoszono żadnych uwag do w/w planu.


Załącznik do Nr XXXIII.279.2021 (3036kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 lutego 2022, 11:13:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145