Uchwała nr XXXIII/277/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 21 grudnia 2021w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/179/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz. 1038, 1834), art. 19 pkt 11ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2369, z 2021 r. poz. 794, 803) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, 1773) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/277/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 21 grudnia 2021


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/179/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz. 1038, 1834), art. 19 pkt 11ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2369, z 2021 r. poz. 794, 803) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, 1773) uchwala się, co następuje:


§1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XX/179/2020 Rady Powiatu w Lipnie w ten sposób, że §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§1. 1. Z dniem 1 czerwca 2021 roku tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną Powiatu Lipnowskiego pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem, zwaną dalej „Domem” z siedzibą w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2, która rozpocznie działalność w dniu 28 grudnia 2021 roku.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmiana uchwały spowodowana jest koniecznością dokładnego określenia daty rozpoczęcia działalności Domu. Zasadnym jest bowiem odróżnienie samego procesu tworzenia placówki od precyzyjnie określonej daty rozpoczęcia przez nią działalności. Pozwoli to w przyszłości na jednoznaczne stwierdzenie dokładnej daty rozpoczęcia funkcjonowania Domu.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 lutego 2022, 11:07:52)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (24 marca 2022, 08:37:24)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 125