Uchwała nr XXXII/273/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 30 listopada 2021zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/292/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie Statutu Powiatu Lipnowskiego Na podstawie art.2 ust. 4, 12 pkt 1, 40 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz. 1034, poz. 1834) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XXXII/273/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 listopada 2021


zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/292/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie Statutu Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art.2 ust. 4, 12 pkt 1, 40 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz. 1034, poz. 1834) uchwala się , co następuje:


§1. W Statucie Powiatu Lipnowskiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVI/292/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lipnowskiego, wprowadza się następujące zmiany:

1. w §7 ust.1 dodaje się pkt. 16 i pkt.17 w brzmieniu:

16) Powiatowe Centrum Administracyjno-Księgowe Oświaty w Lipnie,

17) Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem.”

2. w §12 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

2. Rada może podejmować uchwały zawierające opinie, apele i stanowiska Rady”.

3. w §27 ust.2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:

2. Rada wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej. Łączna liczba członków Komisji Rewizyjnej wynosi 5 radnych.

3. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący Komisji.”

4. §33 i §34 otrzymują brzmienie:

§33. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji wybierając jej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków w łącznej liczbie nie mniej niż 3 radnych.

§34. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący Komisji.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie. 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


UZASADNIENIE

Zmiana Statutu Powiatu Lipnowskiego spowodowana jest koniecznością uaktualnienia wykazu jednostek organizacyjnych poprzez objęcie nim Powiatowego Centrum Administracyjno-Księgowego Oświaty w Lipnie oraz Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem (§1 ust.1). Wprowadzono także statutowe umocowanie dla podejmowanych uchwał zawierających opinie, apele i wyrażających stanowisko Rady ( §1 ust. 3). Ustanowienie funkcji wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej (§1 ust.5) i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (§1 ust.5) służyć będzie zapewnieniu sprawnego funkcjonowania tych Komisji w przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 lutego 2022, 10:48:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210