Uchwała nr 368/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 12 listopada 2021w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2:) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 368/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 12 listopada 2021


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2:) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 93 944 222,11 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 90 392 829,91 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 551 392,20 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  93 494 222,11 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 80 301 278,48 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 13 192 943,63 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów budżetu z zakresu administracji rządowej 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


1 Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r., Nr XXVI/217/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr XXVII/225/2021 z dnia 6.07.2021 r., Nr XXVIII/229/2021 z dnia 03.09.2021 r. Nr XXIX/242/2021 z dnia 6.10.2021 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r., Nr 319/2021 z dnia 05.05.2021 r., Nr 324/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr 325/2021 z dnia 10.06.2021 r., Nr 331/2021 z dnia 20.07.2021 r, Nr 336/2021 z dnia 30.07.2021 r., Nr 344/2021 z dnia 24.08.2021. Nr 349/2021 z dnia 17.09.2021 r., Nr 352/2021 z dnia 28.09.2021 r., Nr 355/2021 z dnia 6.10.2021 r.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 368/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku


Zmiany jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów,

  2. planu wydatków,

  3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej,

  4. planu zadań remontowych.


I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 787 584,00 i zamkną się kwotą

93 944 222,11 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 18 100,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 roku.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 218 587,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 roku.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 488 022,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2021 roku.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 62 875,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 roku.


II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 787 584,00 zł i zamkną się kwotą
93 494 222,11

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarka leśną

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu brakujących środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne .


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na uregulowaniu wielkości realizowanych zadań remontowych.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 18 100,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z dyspozycją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały koniecznością urealnienia planu finansowego w zakresie pochodnych od wynagrodzeń oraz opłat za energię.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 218 587,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy i pracowników zgodnie z dyspozycją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Pozostałe zmiany polegają na urealnienia planu finansowego pod potrzeby realizowanych zadań.`

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 488 022,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają do dostosowaniu wielkości wydatków do dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawione nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrożonego.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 62 875,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają do dostosowaniu wielkości wydatków do dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, a w szczególności na wzmocnienie domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez domy oraz na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenie.


III . ZADANIA REMONTOWE


Zmianie ulegają zadania remontowe w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.Załącznik do Uchwały Nr368-2021 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 12.11.2021 r. (71kB) word


metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu w Lipnie
Opublikował: Dariusz Baranowski (15 grudnia 2021, 09:22:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182