Uchwała nr XXX252/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 3 listopada 2021w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2:) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX252/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 3 listopada 2021


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2:) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 93 156 638,11 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 89 605 245,91 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 551 392,20 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  92 706 638,11 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 79 513 694,48 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 13 192 943,63 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów budżetu z zakresu administracji rządowej 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;


§ 2. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 110 000,00 zł do wysokości 16 000,00 zł

 1. rezerwa ogólna 6 000,00 zł

 2. rezerwa celowa 10 000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10 000,00 zł


§ 3. Zapis § 3 Uchwały Nr XXI/189/2020 Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2020 roku dotyczący określenia nadwyżki budżetowej otrzymuje brzmienie:

Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 450 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.”


§ 4.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


1 Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r., Nr XXVI/217/2021 z dnia 31.05.2021, Nr XXVII/225/2021 z dnia 06.07.2021 r., Nr XXVIII/229/2021 z dnia 03.09.2021 r. Nr XXIX/242/2021 z dnia 06.10.2021 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r., Nr 319/2021 z dnia 05.05.2021 r., Nr 324/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr 325/2021 z dnia 10.06.2021 r. Nr 331/2021 z dnia 20.07.2021 r, Nr 336/2021 z dnia 30.07.2021 r., Nr 344/2021 z dnia 24.08.2021. Nr 349/2021 z dnia 17.09.2021 r., Nr 352/2021 z dnia 28.09.2021 r., Nr 355/2021 z dnia 6.10.2021 r., Nr 358/2021 z dnia 25.10.2021 r.
U Z A S A D N I E N I E

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXX/252/2021 z dnia 3 listopada 2021 r.


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. planu dochodów,

 2. planu wydatków,

 3. planu zadań remontowych,

 4. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,

 5. planu zadań inwestycyjnych,

 6. planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego,

 7. planu rezerw,

 8. planu przychodów i rozchodów budżetu 1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 251 111,00 i zamkną się kwotą

93 156 638,11 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 35 000,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planowanych do uzyskania dochodów z tytułu zawartych umów z gminami: Lipno, Wielgie i Skępe.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 42 000,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planowanych do uzyskania dochodów w zakresie sprzedaży gruntów.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planowanych do uzyskania dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30 349,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów z tytułu kar pieniężnych i opłaty komunikacyjnej.


Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 038 352,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów polegają na dostosowaniu ich wielkości do pisma Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 roku informującego o przyznaniu dla powiatu lipnowskiego środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu wielkości wpływów do planowanych do wykonania dochodów pochodzących z realizowanych usług.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi polegają na dostosowaniu wielkości do ich wykonania na tym etapie realizacji budżetu.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 33 910,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na urealnieniu dochodów do otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 23 500,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na urealnieniu dochodów do otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października.II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 251 111,00i zamkną się kwotą
92 706 638,11 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzeń.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 60 408,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki w zakresie wynagrodzeń jednostek oświatowych.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki w zakresie wynagrodzeń jednostek oświatowych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 500,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki w zakresie wynagrodzeń jednostek oświatowych.


Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzeń.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 52 077,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń w jednostkach oświatowych. Zmiany wydatków majątkowych polegają na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej.


Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 28 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.


Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 300,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.


Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych pochodzących z własnych dochodów powiatu z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizowanych usług.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań.


Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zmiany w planie finansowym zadań inwestycyjnych po stronie wydatków polegają na dostosowaniu nazewnictwa zadań.


Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 100,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.


Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 200,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.


Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do zaistniałych potrzeb w związku ze zwiększeniem się stawki WIBOR.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 110 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie prawidłowe Komendy Powiatowej PSP w Lipnie oraz inne wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 41 199,00

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 173 704,00 zł i na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wydatki Starostwa Powiatowego w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych ulegają zmniejszeniu o kwotę 214 903,00 zł z uwagi na mniejsze niż planowano pierwotnie wydatki.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 543 168,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych jednostkach oświatowych oraz innych niezbędnych wydatków, tj.:

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – kwota 211 601,00 zł,

- Zespół Szkół w Skępem – kwota 209 216,00 zł,

- Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą – kwota 122 351,00 zł.


Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 18 598,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na przekazanie należnych dotacji szkołom niepublicznym.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 141 161,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 93 810,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych jednostkach oświatowych, tj.:

- Zespół Szkół w Skępem zmniejszenie o kwotę 41 937,00 zł,

- Zespół Szkół w Lipnie – o kwotę 184 474,00 zł,

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie zmniejszenie o 4 399,00 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano także w Starostwie Powiatowym o kwotę 44 328,00 zł w zakresie szkół niepublicznych.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększaniu o kwotę 17 614,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Starostwa Powiatowego polegają na dostosowaniu właściwej klasyfikacji budżetowej realizowanego zadania.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększaniu o kwotę 16 182,00

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 144 517,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększaniu o kwotę 15 853,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych jednostkach oświatowych oraz innych niezbędnych wydatków, tj.:

- Zespół Szkół w Skępem – kwota 13 005,00 zł,

- Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą – kwota 2 848,00 zł.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększaniu o kwotę 34 251,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych jednostkach oświatowych oraz innych niezbędnych wydatków, tj.:

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – 28 656,00 zł;

- Zespół Szkół w Skępem – kwota 885,00 zł,

- Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą – kwota 9 153,00 zł;

- Zespół Szkół w Lipnie zmniejszenie o kwotę 4 413,00 zł.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 61 571,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na przekazanie dotacji dla szkół niepublicznych powiatu lipnowskiego.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 141 475,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych.


Rozdział 85195 pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do zaistniałych potrzeb w związku ze zwiększeniem się stawki WIBOR.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 23 783,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.


Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań, zapewniając tym samym środki na zakup materiałów do remontu pomieszczeń znajdujących się w Dworku.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 154 712,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniuo kwotę 54 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększaniu o kwotę 58 002,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń.


Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększaniu o kwotę 1212 301,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu wielkości dotacji do istniejących potrzeb.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększaniu o kwotę 71 577,00

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę ogółem 76 477,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz w celu zabezpieczenia środków finansowych własnych na wypłatę świadczeń.

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego polegają na zmniejszeniu o kwotę 4 900,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie występujących braków w rozdz. 85510 w zakresie odpłatności za dzieci z pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 39 655,00

Zmiany w planie finansowym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 137 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych.

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego polegają na zwiększeniu o kwotę 149 925,00 zł zapewniając środki na przekazane należnych kwot innym samorządom, w których zamieszkają dzieci w pieczy zastępczej.

Zwiększa się zaś wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 23 500,00 zł w związku z decyzją otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 14 761,00 zł Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych oraz na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przyłączeniu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej do grzewczej sieci miejskiej.


III . ZADANIA REMONTOWE

Zmianie ulega wielkość realizowanych zadań remontowych przez Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Administracyjno – Księgowe Oświaty, Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.


IV . ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmianie ulega wielkość realizowanych zadań inwestycyjnych przez Starostwo Powiatowe oraz Dom Pomocy Społecznej.

V . PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zmianie ulega wielkość przychodów budżetu zmniejszając wielkość planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a tym samym tworzy się nadwyżkę budżetową w wysokości 450 000,00 zł.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (15 grudnia 2021, 09:02:49)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (24 marca 2022, 08:58:40)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 129