Uchwała nr 359/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 25 października 2021w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za III kwartał 2021 roku.Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 359/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 25 października 2021


w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za III kwartał 2021 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwala się co następuje:


§1. Podaje się do publicznej wiadomości dane za III kwartał 2021 roku w zakresie gospodarki finansowej Powiatu Lipnowskiego ujęte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
UZASADNIENIE


Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy – w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 359/20201 z dnia 25.10.2021 roku (15kB) plik

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (5 listopada 2021, 10:05:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214