Uchwała nr 358/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 25 października 2021w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2:) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 358/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 25 października 2021


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2:) uchwala się co następuje:


UCHWAŁA NR 358/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 25 października 2021 roku


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2021


Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2:) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany3:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 91 905 527,11 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 88 312 134,91 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 593 392,20 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  91 905 527,11 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 78 289 443,48 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 13 616 083,63 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów budżetu z zakresu administracji rządowej 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan finansowy zakładu budżetowego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


1 Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038

2 Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535;

3 Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r., Nr XXVI/217/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr XXVII/225/2021 z dnia 6.07.2021 r., Nr XXVIII/229/2021 z dnia 03.09.2021 r. Nr XXIX/242/2021 z dnia 6.10.2021 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r., Nr 319/2021 z dnia 05.05.2021 r., Nr 324/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr 325/2021 z dnia 10.06.2021 r., Nr 331/2021 z dnia 20.07.2021 r, Nr 336/2021 z dnia 30.07.2021 r., Nr 344/2021 z dnia 24.08.2021. Nr 349/2021 z dnia 17.09.2021 r., Nr 352/2021 z dnia 28.09.2021 r., Nr 355/2021 z dnia 6.10.2021 r.
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 358/2021 z dnia 25 października 2021 roku


Zmiany jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów,

  2. planu wydatków,

  3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej,

  4. planu zadań remontowych,

  5. planu finansowego zakładu budżetowego


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 28 273,76 i zamkną się kwotą

91 905 527,11 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 72 217,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2021 roku – rezerwa celowa poz. 56 oraz z dnia 19 października 2021 r. .


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 438,76 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2021 roku – rezerwa celowa poz. 26 oraz


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu kwotę 151 382,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów o kwotę 297 011,00 zł dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2021 roku zwiększając wielkość dotacji – rezerwa celowa poz. 25. Również tą decyzją zmniejszono wielkość dotacji o kwotę 448 393,00 zł z uwagi na zmniejszenie liczby mieszkańców uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 103 000,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2021 roku – rezerwa celowa poz. 38.


II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 28 273,76 zł i zamkną się kwotą
91 905 527,11

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 47 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na wypłatę diet radnym Rady Powiatu zgodnie z opublikowaną ustawą z dnia 17 września 2021 roku. Ponadto ulega urealnienia plan wydatków w zakresie realizowanych usług.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 47 500,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w tym rozdziale z przeznaczeniem na uzupełnienie zaistniałych potrzeb w paragrafie dotyczącym diet radnych. Ponadto dokonuje się zmian w innych podziałkach zabezpieczając środki finansowe na realizację usług, podróży służbowych oraz kosztów postępowań sądowych. Zmniejsza się tym samych wydatki na zakup wyposażenia oraz prace remontowe.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 72 217,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały nadesłaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień – grudzień 2021 roku wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych, wypłatę składników uposażeń oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy PSP. uzupełnienie (korektę) funduszu zapomóg.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 250,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie niezbędnych drobnych napraw.


Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie niezbędnych drobnych napraw.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizacje usług.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 250,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu realizowanego planu z przeznaczeniem na wydatki realizowane w rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 438,76 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały nadesłaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych na potrzeby szkoły.

Dział 852 – pomoc społeczne

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 151 382,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały nadesłaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszającą dotację o kwotę 448 393,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców uprawnionych do dotacji z budżetu państwa oraz zwiększeniem o kwotę 297 011,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domu.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 103 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały nadesłaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto dokonuje się urealnienia wydatków finansowanych ze środków własnych powiatu.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały koniecznością urealnienia planu.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 105,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały koniecznością urealnienia planu.


Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 105,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały koniecznością urealnienia planu.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały koniecznością urealnienia planu.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały koniecznością urealnienia planu przeznaczając niewykorzystane środki do rozdz. 85508 – rodziny zastępcze.
II . ZADANIA REMONTOWE


Zmianie ulegają zadania remontowe w Starostwie Powiatowym realizowane w rozdz. 75020 zmniejszając wydatki na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sierakowskiego 10B, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Zarządzie Dróg Powiatowych, w Zespole Szkół w Lipnie, Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi ze względy na zmianę realizowanych zadań oraz koniecznością zmniejszenia wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody.


III . ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie finansowym po stronie kosztów są wywołane koniecznością urealnienia planu.Załącznik do Uchwały Nr 358-2021 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25.10.2021 r. (98kB) wordmetryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (5 listopada 2021, 09:59:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166