Uchwała nr 355/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 6 października 2021w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 355/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 6 października 2021


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  91 877 253,35 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 78 261 169,72 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 13 616 083,63 zł

2. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 80 000 zł do wysokości 126 000,00 zł

  1. rezerwa ogólna 6 000,00 zł

  2. rezerwa celowa 120 000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000 zł§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 355/2021 z dnia 6 października 2021 roku


Zmiany jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu wydatków,

  2. planu zadań remontowych,

  3. planu zadań inwestycyjnych

  4. planu rezerwI . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz składki dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 80 000,00 zł

Zmniejszenie rezerwy ogólnej wynika z faktu, iż konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zakup wyposażenia do nowotworzonej jednostki organizacyjnej w rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia.


Dział 852 – pomoc społeczne

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 80 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku przy Zespole Szkół w Skępem na potrzeby nowotworzonej jednostki organizacyjnej jakim jest Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem.II . ZADANIA REMONTOWE


Zmianie ulegają zadania remontowe w Starostwie Powiatowym realizowane w rozdz. 71012.II . ZADANIA INWESTYCYJNE


Zmianie ulegają zadania inwestycyjne w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe.


Załącznik do Uchwały Nr 355.-2021 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 06.10.2021 r. (53kB) wordmetryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (5 listopada 2021, 09:57:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172