Uchwała nr 352/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 28 września 2021w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 352/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 28 września 2021


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.1 Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r., Nr XXVI/217/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr XXVII/225/2021 z dnia 6.07.2021 r., Nr XXVIII/229/2021 z dnia 03.09.2021 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r., Nr 319/2021 z dnia 05.05.2021 r., Nr 324/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr 325/2021 z dnia 10.06.2021 r., Nr 331/2021 z dnia 20.07.2021 r, Nr 336/2021 z dnia 30.07.2021 r., Nr 344/2021 z dnia 24.08.2021. Nr 349/2021 z dnia 17.09.2021 r.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 352/2021 z dnia 28 września 2021 roku


Zmiany jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu wydatków,

  2. planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej,

  3. planu zadań remontowych,

  4. planu zadań inwestycyjnych.
I . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60041 – infrastruktura portowa

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków bieżących na udział pracowników w szkoleniach.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków bieżących na zakup usług zdrowotnych i pozostałych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń, zakup usług i podróże służbowe pracowników.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 96 653,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach oświatowych oraz innych niezbędnych wydatków, tj.:

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – kwota 35 881,00 zł,

- Zespół Szkół w Skępem – kwota 38 367,00 zł,

- Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą – kwota 22 405,00 zł.Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 665,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach oświatowych, tj.:

- Zespół Szkół Technicznych – zmniejszono o kwotę 11 621,00 zł,

- Zespół Szkół w Lipnie – zwiększono o kwotę 8 956,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 600,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń oraz różnych opłat i składek.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 569,00

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń w rozdz. 80115.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 664,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń oraz na zakup energii.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem jak i Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 95 083,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zmniejszając je i przeznaczając środki do rozdysponowania w innych rozdziałach realizowanych przez jednostki oświatowe, tj.:

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – zmniejszono o kwotę 25 355,00 zł,

- Zespół Szkół w Lipnie – zmniejszono o kwotę 8 956,00 zł,

- Zespół Szkół w Skępe – zmniejszono o kwotę 38 367,00 zł,

- Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą – zmniejszono o kwotę 22 405,00 zł.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 600,00

Zmiany w planie finansowym Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wynagrodzeń w rozdz. 80132.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym Poradni po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, zakup usług i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków bieżących tj. na wykonanie drobnych remontów, na udział pracowników w szkoleniach oraz realizacje usług i zakup materiałów.II . ZADANIA REMONTOWE


Zmiany w planie zadań remontowych ulegają w rozdziale dotyczącym gospodarki nieruchomościami, w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie, w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą, w Zespole Szkół w Lipnie, w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Lipnie, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie.


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (5 listopada 2021, 09:53:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164