Uchwała nr 364/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 3 listopada 2021w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 roku zadania publicznego pn: „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2022 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem gm. Skępe, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnejNa podstawie art. 4 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm: Dz. U. z 2021r. poz. 1038), art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. Dz. U. z 2021r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535), art. 11 ust. 1 , 2, 3, 3a i 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawne, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2021r. poz. 945) , rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018r. poz. 2057), Uchwały Nr XXIX/249/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 października 2021r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Uchwała nr 364/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 3 listopada 2021


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 roku zadania publicznego pn: „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2022 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem gm. Skępe, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej

Na podstawie art. 4 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm: Dz. U. z 2021r. poz. 1038), art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. Dz. U. z 2021r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535), art. 11 ust. 1 , 2, 3, 3a i 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawne, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2021r. poz. 945) , rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018r. poz. 2057), Uchwały Nr XXIX/249/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 października 2021r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022


§ 1.

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 roku zadania publicznego pn: „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2022 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem gm. Skępe, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”.

  2. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, terminy składania ofert, terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zawarte są w ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.11.2020 do godz. 14:00


§ 3.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o wykonaniu zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania zostały określone w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i stanowią odpowiednio: załącznik Nr 2, załącznik Nr 3 oraz załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4.

Treść ogłoszenia o konkursie zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie.


§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Klauzula informacyjna (14kB) word

Załącznik nr 1 (2737kB) pdf

Załącznik nr 2 (114kB) word

Załącznik nr 3 (125kB) word

Załacznik nr 4 (91kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (5 listopada 2021, 09:35:49)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (9 listopada 2021, 15:06:45)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 221