Uchwała nr XXIX/251/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 6 października 2021w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/1999 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lipnowskiego oraz nadania regulaminuNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz. 1038), art. 24 ust.1 i 1a Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2168 ze zm. z 2018 r. poz. 1137) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/251/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 6 października 2021


w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/1999 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lipnowskiego oraz nadania regulaminu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz. 1038), art. 24 ust.1 i 1a Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2168 ze zm. z 2018 r. poz. 1137) uchwala się, co następuje:


§1. W Załączniku do Uchwały Nr IV/17/1999 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lipnowskiego oraz nadania regulaminu, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/282/2014 Rady Powiatu w Lipinie z dnia 3 lipca 2014 roku oraz Uchwałą Nr XXVIII/241/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 września 2021 roku, w rozdz. IV pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Strażnik jest obowiązany do poszanowania przydzielonego wyposażenia.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Anna Smużewska

UZASADNIENIE

Rada Powiatu w Lipnie dnia 12 marca 1999 roku Uchwałą Nr IV/17/1999 wyraziła zgodę na utworzenie przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego we Włocławku Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lipnowskiego oraz nadała jej regulamin. Regulamin ten był zmieniany Uchwałą Nr XXXVIII/282/2014 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 03 lipca 2014 roku, a następnie Uchwałą Nr XXVIII/241/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 03 września 2021 roku.

Możliwe jest dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej ze środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 2 oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219), gdyż zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 i pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. po samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z zm. z 2021 r. poz. 1038) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. W Regulaminie Społecznej Straży Rybackiej winien znajdować się stosowny zapis.

W rozdz. IV pkt 4 wskazano, że „Strażnik jest obowiązany do poszanowania przydzielonego wyposażenia, za które w wypadku zawinionego uszkodzenia lub utraty ponosi odpowiedzialność materialną”. Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące możliwości odpowiedzialności materialnej strażników, którzy nie są de facto pracownikami tutejszego organu, a działają jako społecznicy. W związku z powyższym należało go zmienić, pozostawiając jedynie zapis o treści: „Strażnik jest obowiązany do poszanowania przydzielonego wyposażenia”.

W związku z powyższym należy podjąć Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lipnowskiego.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (12 października 2021, 15:26:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152