Uchwała nr XXIX/250/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 6 października 2021w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miasta Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. z 2021r. poz. 1038) oraz art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/250/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 6 października 2021


w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miasta Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. z 2021r. poz. 1038) oraz art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479) uchwala się, co następuje:


§1.Wyraża się zgodę na przekazanie Gminie Miasta Lipno w roku 2021 zadań Powiatu Lipnowskiego z zakresu prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej.

§2. Zakres zadań oraz wielkość środków wnoszonych przez Powiat określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna na rok 2021.

§3. Porozumienie, o którym mowa w §2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Anna SmużewskaUzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1479) Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu.

Wydatki związane z realizacją postanowień zawartych w niniejszej uchwale znajdują odzwierciedlenie w budżecie Powiatu na 2021 rok.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (12 października 2021, 15:24:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136