Uchwała nr XXIX/249/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 6 października 2021w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm. z 2021r. poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/249/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 6 października 2021


w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm. z 2021r. poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535) uchwala się, co następuje:


§1. Uchwala się Roczny Program Współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Anna SmużewskaUZASADNIENIE


Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm. z 2021r. poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Rada Powiatu w Lipnie, przyjmując niniejszą uchwałę, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi.

Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania i określenia jego reguł. W programie proponowany jest szeroki zakres zadań merytorycznych dla obustronnej współpracy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Załącznik do uchwały Nr XXIX.249.2021 (program) (61kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (12 października 2021, 15:22:30)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (12 października 2021, 15:27:17)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 154