Uchwała nr XXIX/248/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 6 października 2021w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/234/2021 z dnia 3 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2021 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniana wody Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. z 2021 r. poz. 1038), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z  2021, poz. 305 ze zm. z 2021 r. poz. 1236, poz.1535) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/248/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 6 października 2021


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/234/2021 z dnia 3 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2021 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniana wody

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. z 2021 r. poz. 1038), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z  2021, poz. 305 ze zm. z 2021 r. poz. 1236, poz.1535) uchwala się, co następuje:


§1. W Uchwale Nr XXVIII/234/20021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 września 2021 roku §2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona z budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 w formie dotacji celowej w dz. 400 rodz. 40002 ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego”.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Anna SmużewskaUZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIX/248/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 października 2021 roku


W związku z zastosowaniem mylnej klasyfikacji budżetowej na zadanie polegające na zapewnieniu ciągłości zaopatrzenia Gminy Lipno w wodę, zaistniała potrzeba zmiany klasyfikacji. Było dz. 900 rozdz. 90001 a winno być jak wskazano w poprawionym § 1 uchwały. Pozostałe zapisy podjętej w dniu 3 września 2021 roku uchwały nie ulegają zmianie.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu w Lipnie.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (12 października 2021, 15:20:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168