Uchwała nr XXIX/246/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 6 października 2021w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/219/2021 Rady Powiatu w Lipnie dnia 31 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2021 Gminie Miasto Lipno na dofinansowanie zakupu przyczepy transportowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w LipnieNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021 r., poz. 1038), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 305, ze zm. z 2021 r. poz.1236, poz.1535), uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXIX/246/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 6 października 2021


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/219/2021 Rady Powiatu w Lipnie dnia 31 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2021 Gminie Miasto Lipno na dofinansowanie zakupu przyczepy transportowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021 r., poz. 1038), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 305, ze zm. z 2021 r. poz.1236, poz.1535), uchwala się, co następuje


§ 1. W Uchwale Nr XXVI/219/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 maja 2021 roku §1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Miasto Lipno w wysokości 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu elementów zabudowy przyczepki transportowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Anna SmużewskaUZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIX/246/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 października 2021 roku


W dniu 31 sierpnia br. Burmistrz Gminy Miasto Lipno zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu w Lipnie o zmianę zapisu treści umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z dnia 14 czerwca 2021 roku. Zarząd Powiatu na jednym ze swoich posiedzeń przychylił się do zmiany treści umowy, a co za tym idzie należy również zmienić zapisy podjętej uchwały Nr XXVI/219/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2021 Gminie Miasto Lipno na dofinansowanie zakupu przyczepy transportowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu w Lipnie.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (12 października 2021, 15:17:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110