Uchwała nr XXIX/245/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 6 października 2021w sprawie: przekazania Policji środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów i pracowników cywilnych z Komendy Powiatowej Policji w LipnieNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 13 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360 ze zm. z 2018 r. poz. 730, z 2019 r. poz. 1726, 2020, z 2020 r. poz. 1610, 2112, 956, z 2021 r. poz. 1005) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/245/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 6 października 2021


w sprawie: przekazania Policji środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów i pracowników cywilnych z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 13 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360 ze zm. z 2018 r. poz. 730, z 2019 r. poz. 1726, 2020, z 2020 r. poz. 1610, 2112, 956, z 2021 r. poz. 1005) uchwala się, co następuje:


§1. Przekazuje się z dochodów własnych Powiatu Lipnowskiego środki finansowe dla Policji w wysokości 55 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów oraz pracowników cywilnych z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.

§2. Na pokrycie wydatków, o których mowa w §1, zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2021 r. w klasyfikacji budżetowej: dział 754 rozdział 75405, § 2300.

§3. Warunki przekazania środków finansowych, o których mowa w § 1, określi porozumienie zawarte przez Zarząd Powiatu w Lipnie z Komendantem Powiatowym Policji w Lipnie.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Anna SmużewskaUZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji( art. 13 ust. 4a pkt 2) rada powiatu może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu a właściwym komendantem powiatowym Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu, dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

Komendant Powiatowy Policji w Lipnie zwrócił się do Zarządu Powiatu w Lipnie z prośbą o wsparcie finansowe na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z KPP w Lipnie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz dla pracowników cywilnych za ich wzorową postawę zawodową, za ponadprzeciętne wykonanie zadań służbowych oraz za szczególne osiągnięcia i działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu.

Środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej zaplanowane zostały w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok w rozdziale 75405 § 2300.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (12 października 2021, 15:16:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175