Uchwała nr XXIX/244/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 6 października 2021w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno Spółka z o. o. oraz objęcia nowych udziałów przez Powiat Lipnowski. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz .U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021r. poz.1038) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/244/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 6 października 2021


w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno Spółka z o. o. oraz objęcia nowych udziałów przez Powiat Lipnowski.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz .U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021r. poz.1038) uchwala się, co następuje:


§1. Zmienia się Uchwałę Nr XI/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku, zmienioną Uchwałą Nr XX/170/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16 października 2020 roku,
w ten sposób, że §1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 1. Wyrazić zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Szpital Lipno sp. z o. o. o kwotę łącznie 4 500 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) w ten sposób, że podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez utworzenie:

- w roku 2019 nowych 18 000 udziałów (słownie: osiemnaście tysięcy) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i objęcie ich w całości przez Powiat Lipnowski;

- w roku 2020 2 000 udziałów (słownie: dwa tysiące ) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i objęcie ich w całości przez Powiat Lipnowski;

- w roku 2021 15 000 udziałów (słownie: piętnaście tysięcy ) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i objęcie ich w całości przez Powiat Lipnowski;

- w roku 2022 10 000 udziałów (słownie: dziesięć tysięcy ) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i objęcie ich w całości przez Powiat Lipnowski”.

§2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XI/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku pozostają bez zmian.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Anna Smużewska


UZASADNIENIE


W Uchwale IX/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku w § 1 ustalono, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Lipno sp. z o. o. o łączną kwotę
4 500 000,00 zł nastąpi w latach 2019-2021. Ustalono, że wartość podwyższenia kapitału w roku 2019 wynosić będzie 1 800 000 zł, w 2020 r. 2 200 000 zł i 2021 roku 500 000 zł.

W dniu 16 października 2020r. Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/170/2020 zmieniono zasadę podwyższania kapitału spółki do wyżej wymienionej kwoty w taki sposób, że w 2020 roku kapitał zostanie podwyższony o 200 000 zł, w 2021 r., o 2 000 000 zł i 2022 r., o 500 000 zł.

Podejmowana Uchwała, zmienia postanowienie §1 Uchwały IX/85/2019 Rady Powiatu z dnia 10 października 2019 roku, zmienionej Uchwałą XX/170/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia
16 października 2020 r., w zakresie dotyczącym lat 2021 i 2022, w ten sposób, że w roku 2021 kapitał
zakładowy należy podwyższyć nie o 2 000 000 zł ale o 1 500 000 zł, zaś w 2022 roku nie
o 500 000 zł ale o 1 000 000 zł.

Zatem łączna kwota, o którą podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Szpital Lipno
sp. z o. o. w latach 2019-2022 pozostanie nie zmieniona i wynosić będzie ustaloną kwotę
4 500 000 zł.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (12 października 2021, 15:14:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149