Uchwała nr XXVIII/240/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 3 września 2021w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2020 rokuNa podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. z 2021 r., poz. 1038 ) oraz § 21 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587, ze zm. z 2020 r., poz. 1877), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/240/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 3 września 2021


w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2020 roku

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. z 2021 r., poz. 1038 ) oraz § 21 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587, ze zm. z 2020 r., poz. 1877), uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Ocenia się pozytywnie działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2020 roku.

2. Oceny, o której mowa w ust. 1 dokonano na podstawie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Lipnie za 2020 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


Zgodnie z § 21 ust .Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy o Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków finansowych warsztatu w terminie do dnia 1 marca następnego roku.

Sprawozdanie wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w ustawowym terminie i zawiera następujące dane:

  1. Rozliczenie finansowe.

  2. Liczbę uczestników warsztatu oraz stopień i rodzaj ich niepełnosprawności.

  3. Ogólną frekwencję uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego.

  4. Liczbę uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej.

  5. Liczbę uczestników, którzy opuścili warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich odejścia.

  6. Formy i metody rehabilitacji.

  7. Informację o decyzjach podjętych przez radę programową w stosunku do uczestników warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

Sprawozdanie to stanowi podstawę do dokonania oceny działalności warsztatu. Pozwala ono pozytywnie ocenić działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2020 r.


Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII.240.2021 (87kB) word

ZAŁĄCZNIK DO SPR. Nr XXVIII.240.2021 (109kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (29 września 2021, 13:08:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126