Uchwała nr XXVIII/237/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 3 września 2021w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/71/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w LipnieNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/237/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 3 września 2021


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/71/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:


§1. W Uchwale Nr XIII/71/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie, wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Tworzy się samorządowy zakład budżetowy pod nazwą: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie, z siedzibą w Lipnie przy ulicy Sierakowskiego 10 C, zwany dalej „Zakładem”. ”

2. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 6. 1. Zakładowi przekazuje się w użytkowanie część nieruchomości przy ulicy Sierakowskiego 10 C w Lipnie, stanowiącą własność Powiatu Lipnowskiego.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2021 roku.
UZASADNIENIE

W związku z oddaniem do użytku budynku zlokalizowanego przy ul. Sierakowskiego 10 C należącego do majątku Powiatu Lipnowskiego, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe oraz garaże i warsztat, Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie otrzymuje w użytkowanie piętro w/w budynku, a tym samym zmienia adres siedziby firmy z ulicy Wymyślińskiej 2, 87 – 630 Skępe, na ulicę Sierakowskiego 10 C, 87-600 Lipno.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (29 września 2021, 12:59:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120