Uchwała nr XXVIII/236/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 3 września 2021w sprawie: wspólnej realizacji i finansowania zadania polegającego na kompleksowym remoncie/przebudowie ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej LipnieNa podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 216 ust..2 pkt 4 i art.220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/236/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 3 września 2021


w sprawie: wspólnej realizacji i finansowania zadania polegającego na kompleksowym remoncie/przebudowie ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej Lipnie

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 216 ust..2 pkt 4 i art.220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Lipnie porozumienia z Gminą Miasta Lipno i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lipnie w sprawie wspólnej realizacji i finansowania zadania polegającego na kompleksowym remoncie/przebudowie drogi powiatowej ul. Sierakowskiego i Nieszawska w Lipnie.

§2. Zakres zadań oraz sposób finansowania określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Lipnowskim, Gminą Miasta Lipna oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lipnie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. z 2021r poz. 1038) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym działalności finansowej. W związku z koniecznością przebudowy/remontu ul. Sierakowskiego oraz ul. Nieszawskiej, które są drogami powiatowymi zasadnym i racjonalnym byłoby zrealizowanie powyższego zadania w sposób kompleksowy także w zakresie wymiany instalacji i urządzeń wodno- kanalizacyjnych oraz kanalizacji deszczowej, których utrzymanie należy do zadań Gminy Miasta Lipna oraz PUK sp z o.o. w Lipnie, co stanowi o zasadności podjęcia współpracy z w/w podmiotami oraz o zasadności podjęcia niniejszej uchwały.

Wydatki związane z realizacją postanowień zawartych w niniejszej uchwale znajdą odzwierciedlenie w budżecie Powiatu na 2022 rok.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (29 września 2021, 12:58:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126