Uchwała nr 349/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 17 września 2021w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Uchwała nr 349/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 17 września 2021


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)


§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 91 710 680,78 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 88 117 288,58 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 593 392,20 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  91 710 680,78 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 77 723 760,15 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 13 986 920,63 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i 6b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


1 Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r., Nr XXVI/217/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr XXVII/225/2021 z dnia 6.07.2021 r., Nr XXVIII/229/2021 z dnia 03.09.2021 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r., Nr 319/2021 z dnia 05.05.2021 r., Nr 324/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr 325/2021 z dnia 10.06.2021 r., Nr 331/2021 z dnia 20.07.2021 r, Nr 336/2021 z dnia 30.07.2021 r., Nr 344/2021 z dnia 24.08.2021.
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 349/2021 z dnia 17 września 2021 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań remontowych

  5. planu zadań inwestycyjnych

  6. planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 57 666,00 i zamkną się kwotą

91 710 680,78 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 57 666,00

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 września 2021 roku dotyczące zwiększenia wielkości dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.


II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 57 666,00 i zamkną się kwotą
91 710 680,78.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej.


Rozdział 60041 – infrastruktura portowa

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków bieżących na zakup materiałów.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych ze składkami za ubezpieczenie mienia oraz innymi opłatami na rzecz innych jst.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie należności dla funkcjonariuszy.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 57 666,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 –domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z wypłaceniem wynagrodzenia wynikającego z umów - zlecenia oraz na wypłatę świadczeń BHP.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (20 września 2021, 14:43:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122