Uchwała nr XXVIII/232/2021Rady Powiatu w Lipniez dnia 3 września 2021w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2021 Gminie Bobrowniki na dofinansowanie inwestycji drogowejNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2021, poz. 305.)

Uchwała nr XXVIII/232/2021
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 3 września 2021


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2021 Gminie Bobrowniki na dofinansowanie inwestycji drogowej

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2021, poz. 305.)§1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Bobrowniki w wysokości 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Polichnowo – Gnojno nr 170410C w Gminie Bobrowniki.

§2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetu Powiatu Lipnowskiego roku 2021 w formie dotacji celowej w dz. 600 rodz. 60016 ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego.

§3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Bobrowniki a Powiatem Lipnowskim.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/232/2021 z dnia 3 września 2021 roku


Gmina Bobrowniki w dniu 12 kwietnia 2021 r. zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o udzielenie wsparcia kwotą do 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej, tj. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Polichnowo – Gnojno nr 170410C w Gminie Bobrowniki. Gmina już w roku poprzednim korzystała ze wsparcia na dofinansowanie tego zadania. W roku bieżącym zwróciła się o środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, jednakże spotkała się z odmową wsparcia. Zarząd Powiatu w Lipnie wnosi do Rady Powiatu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 170 000,00 zł.

Droga ta jest szlakiem komunikacyjnym łączącym drogę powiatową Czernikowo – Bobrowniki Włocławek z drogą krajową Włocławek – Lipno.

Szczegółowe ustalenia zostaną zawarte w umowie o udzielenie pomocy finansowej.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (7 września 2021, 14:32:54)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (29 września 2021, 12:40:20)
Zmieniono: Aktualizacja Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 148