Uchwała nr 331/2021Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 20 lipca 2021w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Uchwała nr 331/2021
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 20 lipca 2021


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)


§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 91 180 174,56 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 87 564 247,36 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 615 927,20 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  91 180 174,56 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 76 750 753,93 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 14 429 420,63 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i 6b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
1 Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r., Nr XXVI/217/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr XXVII/225/2021 z dnia 6.07.2021 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r., Nr 319/2021 z dnia 05.05.2021 r., Nr 324/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr 325/2021 z dnia 10.06.2021 r.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 331/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

  4. plan zadań remontowych

  5. planu zadań inwestycyjnych


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 31 900,00 i zamkną się kwotą

91 180 174,56 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 roku dotyczące zmiany przeznaczenia środków z budżetu państwa, a mianowicie zmiana dotyczy zmniejszenia dochodów bieżących, a zwiększenia dochodów majątkowych.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 31 900,00

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 roku dotyczące zmniejszenia wielkości dotacji celowej w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 roku rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U.2021.1217).


II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 31 900,00i zamkną się kwotą
91 180 174,56.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z udziałem pracowników w szkoleniach resortowych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Zmiany w planie finansowym dotyczą prawidłowej realizacji budżetu jednostki zapewniając środki na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczmo – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym dotyczą prawidłowej realizacji budżetu jednostki zapewniając środki na zakup kopiarki oraz pompy.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 31 911,00

Zmiany w planie finansowym dotyczą zmniejszenia wydatków w tym rozdziale zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11,00

Zmiany w planie finansowym dotyczą zwiększenia środków pozostałych z likwidacji rozdziału 85504 – wspieranie rodziny.


Załącznik nr. 1 (71kB) wordmetryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (7 września 2021, 14:20:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308