Uchwała nr 329/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 6 lipca 2021w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczenia dotacji z budżetu Powiatu Lipnowskiego dla samorządowego zakładu budżetowego Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 15, art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019, poz. 1718.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 329/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 6 lipca 2021


w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczenia dotacji z budżetu Powiatu Lipnowskiego dla samorządowego zakładu budżetowego

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 15, art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019, poz. 1718.) uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Lipnowskiego dla samorządowego zakładu budżetowego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego i Skarbnikowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik do uchwały Nr 329/2021 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 6 lipca 2021 roku. 

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kocińska (14 lipca 2021, 09:32:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100