Uchwała nr 325/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 10 czerwca 2021w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 325/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 10 czerwca 2021


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany[1]:
1.  § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości                 90 314 637,99 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości                              -  77 325 217,36 zł
wydatki majątkowe w wysokości                         -  12 989 420,63 zł
2. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 


U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 325/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku  
 
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
a)                  planu wydatków
b)                  planu wydatków zadań zleconych
c)                  planu zadań inwestycyjnych
 
WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:
 
Dział 710  – działalność usługowa
Rozdział 71015  – nadzór budowlany
Zmiany w planie wydatków budżetowych zadań zleconych polegają na dostosowaniu ich do istniejących potrzeb jednostki.


 
Dział 750  – administracja publiczna
Rozdział 75011  – urzędy wojewódzkie
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                           2 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na zakup szaf archiwalnych, które finansowane będą z rozdz. 75020 – starostwa powiatowe.


 
Rozdział 75019  – rady powiatów
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                           1 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na zakup szaf archiwalnych, które finansowane będą z rozdz. 75020 – starostwa powiatowe.


 
Rozdział 75020  – starostwa powiatowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                           3 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na zakup szaf archiwalnych, które zostaną wykorzystane na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu.


 
Rozdział 75085  – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem umów – zlecenia.


 
Dział 754  – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411  – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zmiany w planie finansowym dotyczą prawidłowej realizacji budżetu jednostki zapewniając środki na wypłatę należności funkcjonariuszom Komendy.


 
Dział 801  – oświata i wychowanie
Rozdział 80102  – szkoły podstawowe specjalne
Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na dostosowaniu ich do istniejących potrzeb jednostki zapewniając środki na wykonanie projektu wodno – kanalizacyjnego pod budowę nowego budynku szkoły.


 
[1] Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r., Nr XXVI/217/2021 z dnia 31.05.2021 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r., Nr 319/2021 z dnia 05.05.2021 r., Nr 324/2021 z dnia 31.05.2021 r.
 
Załącznik nr 3 do uchwały Nr 325/2021 Zarządu Powiatu w Lipnie. 

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 325/2021 Zarządu Powiatu w Lipnie. (176kB) pdf


metryczka


Opublikował: Agnieszka Kocińska (14 lipca 2021, 09:15:05)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kocińska (14 lipca 2021, 09:46:50)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 350