Uchwała nr NR 324/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 31 maja 2021w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

Uchwała nr NR 324/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 31 maja 2021


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:


 
§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany[1]:
1.  Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 
 
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 324/2021 z dnia 31 maja 2021 roku
 
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą planu wydatków
 
I.                   WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:
 
Dział 600  – transport i łączność
Rozdział 60014  – drogi publiczne powiatowe
Zmiany w planie finansowym dotyczą prawidłowej realizacji budżetu jednostki zapewniając środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


[1] Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r.,  oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r.

 
 
Załącznik do uchwały Nr 324/2021 Zarządu Powiatu w Lipnie.   

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kocińska (14 lipca 2021, 09:11:57)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kocińska (14 lipca 2021, 09:42:49)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 103