Uchwała nr 298/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 19 stycznia 2021w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim.Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 4 Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 214) Zarząd Powiatu w Lipnie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 298/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 19 stycznia 2021


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 4 Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 214) Zarząd Powiatu w Lipnie uchwala, co następuje:


§ 1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studenta szkoły wyższej o kierunku lekarskim.


§ 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do uchwały.


§ 3. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego i stronie internetowej Spółki Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.


§ 4. Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków zostanie przekazana szkołom wyższym kształcącym na kierunku lekarskim.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do Uchwały Nr 298/2021

Zarząd Powiatu w Lipnie

z dn.19 stycznia 2021r.OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTA SZKOŁY WYŻSZEJ

O KIERUNKU LEKARSKIM


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 214)


ZARZĄD POWIATU W LIPNIE

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTA SZKOŁY WYŻSZEJ

O KIERUNKU LEKARSKIM 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać studenci szkół wyższych o kierunku lekarskim począwszy od III roku studiów spełniający łącznie następujące warunki:

 1. studiują w uczelniach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

 2. nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,

 3. zobowiążą się do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie,
  ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno zwanej dalej „Szpitalem” bezpośrednio po zakończeniu studiów lekarskich oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza podjęcia zatrudnienia na stanowisku lekarza w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący dwukrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium. Do tego okresu wlicza się również specjalizację w Szpitalu w trybie rezydenckim. Zobowiązanie zostanie potwierdzone w umowie trójstronnej zawartej pomiędzy studentem, któremu zostało przyznane stypendium a Powiatem i Szpitalem.


 1. Stypendium ma formę pieniężną i może zostać przyznane studentowi począwszy od III roku studiów lekarskich do czasu ich ukończenia.


 1. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie:

 1. 2 500,00 zł brutto miesięcznie na III roku studiów

 2. 2 750,00 zł brutto miesięcznie na IV roku studiów

 3. 3 000,00 zł brutto miesięcznie na V roku studiów

 4. 3 000,00 zł brutto miesięcznie na VI roku studiów


 1. Wniosek o przyznanie stypendium, na druku zgodnym z załącznikiem do Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 214) należy złożyć w terminie: do dnia 10 lutego 2021 roku do godz. 15:30 ,

na adres:

Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno

W przypadku nadesłania wniosku o przyznanie stypendium pocztą decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Lipnie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składania wniosku o przyznanie stypendium w postaci elektronicznej.


 1. Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz o średniej ocen z egzaminów za ostatnie dwa lata studiów przed złożeniem wniosku,

 2. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego,

 3. oświadczenie studenta o nie pobieraniu stypendium z innych jednostek samorządu terytorialnego i braku zobowiązań z tym związanych,

 4. zobowiązanie do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie, ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno bezpośrednio po zakończeniu studiów lekarskich oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza podjęcia zatrudnienia na stanowisku lekarza w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący dwukrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium.


 1. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu w Lipnie nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków.


 1. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego i stronie internetowej Spółki Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd Powiatu w Lipnie oraz przekazana studentom składającym wnioski.


 1. Stypendium będzie wypłacane po podpisaniu przez studenta umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 określającej w szczególności warunki wypłacania stypendium, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium dotychczas wypłaconego wraz z odsetkami ustawowymi.


Informacja administratora danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Lipnowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego, 87-600 Lipno. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno

 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://www.lipnowski.powiat.pl/kontakt,

 3. telefonicznie: 54 287 20 39

 1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod@lipnowski.powiat.pl, lub telefonicznie 54 287 20 39

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych. Odbiorcami danych osób, które złożą wniosek będą członkowie komisji powołanej przez Zarząd Powiatu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Odbiorcami danych osób, które uzyskają stypendium będzie właściwy urząd skarbowy oraz Spółka Szpital Lipno sp. z o. o. w Lipnie (jako przyszły pracodawca), a także ewentualnie organy właściwe do prowadzenia postępowań windykacyjnych. Wgląd w Państwa dane mogą mieć również upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Lipnie.

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez czas naboru wniosków i okresu ewentualnego otrzymywania stypendium. Po zakończeniu naboru lub zakończeniu obowiązywania umowy, dane będą przechowywane przez okres właściwy dla kategorii archiwalnej BE 10, zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować nierozpatrzeniem wniosku o przyznanie stypendium.

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (15 lutego 2021, 08:50:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45