Uchwała nr XXII/194/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 30 grudnia 2020w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2021 rok. Na podstawie § 27 ust. 4 i 5 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 5651/ uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/194/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2021 rok.

Na podstawie § 27 ust. 4 i 5 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 5651/ uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


uzasadnienie

Zgodnie z §27 ust. 4 i 5 Statutu Powiatu Lipnowskiego Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Lipnie działa na podstawie rocznego planu pracy. Komisja Rewizyjna opracowała projekt planu Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Do kompetencji Rady należy jego uchwalenie.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.Załącznik do Uchwały Nr XXII/194/2020

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 30.12.2020r.PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ

NA 2021 ROKI kwartał

1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2020 roku.

2. Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Starosty Lipnowskiego w 2020 roku.

3. Przeprowadzanie kontroli według potrzeb.


II kwartał

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz opracowanie wniosku w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie.

2. Przeprowadzanie kontroli według potrzeb.


III kwartał

1. Analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku.

2. Przeprowadzanie kontroli według potrzeb.


IV kwartał

1. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 r.

2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

3. Przeprowadzanie kontroli według potrzeb.metryczka


Opublikował: Agnieszka Kocińska (13 stycznia 2021, 09:44:28)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kocińska (13 stycznia 2021, 10:50:04)
Zmieniono: dodanie uzasadnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 125