Uchwała nr XXI/187/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 14 grudnia 2020w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021 (M. P. z 2020 r. poz. 677) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/187/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 14 grudnia 2020


w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021 (M. P. z 2020 r. poz. 677) uchwala się, co następuje:


§1. 1. Ustala się na terenie powiatu lipnowskiego wysokość opłat za czynności związane z usunięciem z obszaru wodnego lub przechowywanie na parkingu strzeżonym statków lub innych obiektów pływających na rok 2021.

2. Opłaty o których mowa w ust. 1 wynoszą, w przypadku:

1) usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego – 53 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 19 zł;

2) usunięcia poduszkowca – 99 złotych oraz za każdą dobę jego przechowywania – 33 zł;

3) usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m – 120 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 53 zł;

4) usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m – 147 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 99 zł;

5) usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 195 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 147 zł.

§2. Traci moc uchwała nr XIV/120/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięci i przechowywania statków lub innych obiektów pływających.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


Uzasadnienie

Dnia 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. – o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2011 roku Nr 208 poz. 1240. Zgodnie z w/w ustawą usuwanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani należy do zadań własnych powiatu.

Dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu pływającego wydaje policjant po stwierdzeniu, że osoba prowadząca dany pojazd jest pod wpływem alkoholu lub innego środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego. W przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawia się go na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.

Zadanie związane z usuwaniem statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzeniem strzeżonego portu lub przystani może być realizowane przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub przez podmiot, któremu powierzono wykonywanie tych zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu. Opłaty te stanowią dochód własny powiatu. Maksymalne stawki opłat ulegają corocznej zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat.

Wysokość opłat została ustalona w wysokości 85% maksymalnych stawek opłat wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021 (M. P. z 2020 r. poz. 677). Ustalone opłaty mają zastosowanie do statków i innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu lipnowskiego w trybie art. 30 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz przechowywanych w strzeżonych portach lub przystaniach oraz na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę Lipnowskiego.

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (28 grudnia 2020, 09:26:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142