Uchwała nr XXI/182/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 14 grudnia 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 8691) uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXI/182/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 14 grudnia 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 8691) uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 86 479 683,09 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 82 416 509,44 zł

dochody majątkowe w kwocie - 4 063 173,65 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  84 180 041,99 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 75 673 170,54 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 8 506 871,45 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 i nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 5 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu Powiatu z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje spoza sektora finansów publicznych porozumień zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXI/182/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań remontowych

  5. planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego

  6. planu udzielanych z budżetu Powiatu z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje spoza sektora finansów publicznych porozumień  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 369 871,72 i zamkną się kwotą 86 479 683,09 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów polegają na dostosowaniu planu finansowego zgodnie z zaleceniami dotującego.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów polegają na dostosowaniu planu finansowego po wykonaniu analizy planu finansowego na dzień 30 listopada.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 664,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 roku – rezerwa celowa cz. 86, poz. 22 ustawy budżetowej na rok 2020.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 114 000,00

Zwiększeniu ulega wielkość subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2020 z przeznaczeniem na doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt elektroniczny.


Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 72 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu zwiększenia rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2020 roku.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00

Zwiększeniu ulegają dochody Starostwa Powiatowego z tytułu nałożonych kar za nieterminowe wywiązanie się z umowy.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 146 417,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnej odpłatności od mieszkańców Domu w wysokości 120 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w kwocie 26 417,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 roku.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 13 028,72 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnych 2,5% środków od zrealizowanych zadań z zakresu PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu zawartej umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Powiatem Lipnowskim w sprawie wypłaty stypendium dla młodzieży uczącej się w szkołach naszego Powiatu.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 11 510,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2020 roku.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 452,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2020 roku.

Zmiany w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej po stronie dochodów polegają na dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów polegają na dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb.

.

WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 369 871,72i zamkną się kwotą
84 180 041,99 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 100,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków realizowanych w ramach środków własnych powiatu dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków realizowanych w ramach środków własnych powiatu dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe z uwagi na zaniechanie przejazdów co związane jest z utratą dochodów.


Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 25 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wyrównanie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 350,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków realizowanych w ramach środków własnych powiatu dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając brakujące środki na wynagrodzenia w związku z dokonaną analizą wydatków na dzień 30 listopada br. z przewidywanym wykonaniem na dzień 31 grudnia 2020 r.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 80 000,00

Zmniejszaniu ulegają wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w rodz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 75011 – urzędy wojewódzkie.


Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego na podstawie analizy na dzień 8 grudnia 2020 r.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 19 500,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków realizowanych w ramach środków własnych powiatu dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając brakujące środki na wynagrodzenia w związku z dokonana analizą wydatków na dzień 30 listopada br. z przewidywanym wykonaniem na dzień 31 grudnia 2020 r.


Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 050,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków realizowanych w ramach środków własnych powiatu dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając brakujące środki na wynagrodzenia w związku z dokonana analizą wydatków na dzień 30 listopada br. z przewidywanym wykonaniem na dzień 31 grudnia 2020 r.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 119 850,00

Zmniejszaniu ulegają wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 664,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego oraz zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej.


Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00

Zmniejszaniu ulegają wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych.


Dział 801 – oświata i wychowane

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 28 625,38

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych, ponadto ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 80134, zaś zwiększa się wydatki o kwotę 11 425,38 zł na wypłatę świadczeń wynikających z rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 111 282,69

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków w Zespole Szkół w Skępem polegają na zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych oraz ulegają zmniejszeniu o kwotę 136,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 80120.

W Zespole Szkół Technicznych polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych i ulegają zwiększeniu o kwotę 39 574,00 zł oraz ulegają one zmniejszeniu o kwotę 5 520,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do realizowanego projektu w rozdz. 80117.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych i ulegają zwiększeniu o kwotę 14 197,00 zł.

Zwiększa się wydatki w jednostka oświatowych na wypłatę świadczeń wynikających z rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, tj.

_ Zespół Szkół w Dobrzyniu o kwotę 7 904,82 zł,

- Zespół Szkół w Skępem o kwotę 13 357,87 zł


Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 184,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na przekazanie dotacji dla niepublicznego liceum.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 62 944,58

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych oraz zabezpieczając środki finansowe na uzupełnienie wkładu własnego do realizowanego projektu.

Zwiększa się wydatki o kwotę 38 153,58 zł na wypłatę świadczeń wynikających z rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 96 457,94

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków polegają na zwiększaniu o kwotę 1 684, 00 zł i zabezpieczeniu środków finansowych na przekazanie dotacji dla niepublicznego liceum.

Zmiany w planie finansowym jednostek oświatowych po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych, tj.

- Zespół Szkół w Lipnie – 60 570,00 zł,

- Zespół Szkół w Skępem – 14 140,00 zł,

- Zespół Szkół Technicznych – 1 065,00 zł.

Zmiany w Zespole Szkół w Skępem wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia o kwotę 136,00 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 18 862,94 zł na wypłatę świadczeń wynikających z rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 45 137,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych.

Zwiększa się wydatki o kwotę 7 456,00 zł na wypłatę świadczeń wynikających z rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 902,00

Zmiany w planie finansowym jednostek oświatowych po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych, tj.

- Zespół Szkół Specjalnych – 8 901,00 zł,

- Zespół Szkół Technicznych – 1,00 zł.

Zmiany w Zespole Szkół Specjalnych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 190,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszaniu o kwotę  292,00

Zmiany w planie finansowym jednostek oświatowych po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych, tj.

- zmniejszeniu ulegają wydatki Zespół Szkół w Dobrzyniu – 1 496,00 zł,

- zwiększeniu w Zespole Szkół w Skępem – 1 204,00 zł.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących. Technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 857,00 zł

Zmiany w planie finansowym jednostek oświatowych po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych, tj.

- zmniejszeniu ulegają wydatki Zespół Szkół w Dobrzyniu – 5 569,00 zł,

- zwiększeniu w Zespole Szkół w Skępem – 4 347,00 zł,

- zwiększeniu w Zespole Szkół Technicznych – 4 079,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 830,42

Zwiększenie środków finansowych w tym rozdziale wynika z realizacji zadań przypisach powiatowi.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 146 417,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na zakup niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania Domu jak również są wynikiem otrzymania decyzji Wojewody Kujawko - Pomorskiego.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 900,00

Zmniejszaniu ulegają wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem ich na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 150,00

Zmniejszaniu ulegają wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem ich na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych.


Rozdział 85324Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 028,72 zł

Zwiększenie środków finansowych w tym rozdziale wynika z realizacji zadań w ramach Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 14 000,00

Zmniejszaniu ulegają wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem ich na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 008,99

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zwiększając o kwotę 7 358,99 zł na wypłatę świadczeń wynikających z rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł wynika z zabezpieczenia środków na wynagrodzenia zaś kwota 950,00 zł dotyczy zakupu materiałów i usług.


Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z podpisaną umową na wypłatę stypendium uczniom kształcących się w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski, tj.

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 2 400,00 zł,

- Zespół Szkół w Skępem – 1 200,00 zł.


Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych w tym rozdziale wynika z realizacji zadań w ramach tzw. 500 + dla nauczycieli.


Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 786,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespołu Szkół w Skępem.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 270,00

Zmniejszaniu ulegają wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem ich na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych.

Zwiększenie planu finansowego o kwotę 11 510,00 zł po stronie wydatków są wynikiem otrzymania decyzji Wojewody Kujawko – Pomorskiego z przeznaczeniem środków na realizację dodatku wychowawczego.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 26 214,00 zł

Zmiany w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej po stronie wydatków ulegają zmniejszeniu o kwotę 23 566,00 zł dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego przeznaczając środki finansowe na zakup artykułów żywnościowych, realizację usług oraz wyrównanie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia.

Zmniejszaniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 8 000,00 zł na wynagrodzenia przeznaczając je na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych. Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków są wynikiem otrzymania decyzji Wojewody Kujawko – Pomorskiego na kwotę 7 452,00 zł z przeznaczeniem środków na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Zmniejszaniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 2 100,00 zł na wynagrodzenia przeznaczając je na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych.  1. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych dokonuje się w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, Zarządzie Dróg Powiatowych, Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie, Starostwie Powiatowym w Lipnie, PINB ORAZ W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.


1 Zmiany budżetu na 2019 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r. Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 r., Nr XVI/132/2020 z dnia 15.05.2020 r., Nr XVII/141/2020 z dnia 25.06.2020 r. Nr XVIII// 154/2020 z dnia 8.07.2020 r ., Nr XIX/160/2020 z dnia 2.09.2020 r., Nr XX/166/2020 z dnia 16.10.2020 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r. Nr 185/2020 z dnia 01.04.2020 r., Nr 194/2020 z dnia 5.05.2020 r., Nr 199/2020 z dnia 25.05.2020 r., Nr 203/2020 z dnia 15.06.2020 r., Nr 221/2020 z dnia 28.07.2020 r., Nr 223/2020 z dnia 12.08.2020 r., Nr 233/2020 z dnia 26.08.2020 r., Nr 250/2020 z dnia 14.09.2020 r., Nr 259/2020 z dnia 23.09.2020 r., Nr 263/2020 z dnia 6.10.2020 r., Nr 265/2020 z dnia 23.10.2020 r., Nr 271/2020 z dnia 12.11.2020 r., Nr 275/2020 z dnia 27.11.2020 r., Nr 276/2020 z dnia 2.12.2020 r.,


Załącznik do Uchwały Nr XXI/182/2020 (100kB) excel


metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (21 grudnia 2020, 14:03:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124