Uchwała nr 270/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 12 listopada 2020w sprawie przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2021 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2021-2029. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1)

Uchwała nr 270/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 12 listopada 2020


w sprawie przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2021 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2021-2029.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1)


 uchwala się, co następuje: 


§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2021 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2021-2029 i przedłożyć do 15 listopada 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały:
1)     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania,
2)     Radzie Powiatu w Lipnie – na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  


U Z A S A D N I E N I E 

 
Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu powiatu lipnowskiego na rok 2021. Do opracowania budżetu przyjęto wskaźniki i dane
z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji, udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Projekt budżetu na rok 2021 uwzględnia założenia określone w Uchwale
Nr 249/2020 z dnia 14 wrzenia 2020 roku w sprawie
wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej  na lata 2021 – 2029.
Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zarząd jednostki przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 4 członków Zarządu Powiatu obecnych na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2020 roku.metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Lipnowskiego
Opublikował: Marta Górzyńska (24 listopada 2020, 09:28:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 430