Uchwała nr XX/166/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 16 października 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 8691) uchwala, co następuje:

Uchwała nr XX/166/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 16 października 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 8691) uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 85 048 428,49 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 81 113 754,84 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 934 673,65 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  82 748 787,39 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 74 368 615,94 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 8 380 171,45 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej i nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 5 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu Powiatu z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje spoza sektora finansów publicznych porozumień zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XX/166/2020 z dnia 16 października 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. planu dochodów

 2. planu wydatków

 3. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

 4. planu zadań remontowych

 5. planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego

 6. planu zadań inwestycyjnych

 7. planu udzielanych z budżetu Powiatu z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje spoza sektora finansów publicznych porozumień

 8. planu wydatków dofinansowywanych ze środków zagranicznych


 1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 032 388,42 i zamkną się kwotą 85 048 418,49 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów polegają na dostosowaniu planu finansowego zgodnie z zaleceniami dotującego w sprawie finasowania zakupów w ramach realizowanego projektu.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 302 819,00

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanych Środków Funduszu Wsparcia COVID – 19 z uwagi na zastosowanie błędnej klasyfikacji budżetowej w poprzedniej Uchwale Zarządu Powiatu w dniu 23 września 2020 r.


Rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 302 819,00

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanych Środków Funduszu Wsparcia COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych z uwagi na zastosowanie wcześniej błędnej klasyfikacji budżetowej.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 935,92 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 2020 roku – rezerwa celowa cz. 86, poz. 26 ustawy budżetowej na rok 2020.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 300 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odpłatności od mieszkańców.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 662,50 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnych 2,5% środków od zrealizowanych zadań z zakresu PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy.


Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 706 800,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu przyjętego do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi projektu pn. ”Pomagamy skutecznie”.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 930,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2020 roku.


Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 12 360,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu realizowanego projektu „Rodzina w Centrum II”.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 700,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie polegające na zakupie sadzonek.

.

WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 032 388,42 i zamkną się kwotą
82 748 787,39 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 450,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając brakujące środki na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania w tym zakresie.

Zmniejszenie planu finansowego wydatków w tym rozdziale przeznacza się na uzupełnienie planów finansowych w jednostkach oświatowych.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 137 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym polegają na zmniejszeniu planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego o kwotę 100 000,00 zł i Starostwa Powiatowego o kwotę 37 000,00 zł przeznaczając te środki na uzupełnienie braków w planach finansowych w jednostkach oświatowych.


Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym polegają na zmniejszeniu planu finansowego przeznaczając te środki na uzupełnienie braków w planach finansowych w jednostkach oświatowych.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 189 938,85

Zmniejszaniu ulegają wydatki realizowane w ramach zadań inwestycyjnych polegające na budowie budynku administracyjno – oświatowo – usługowego przy ul. Nieszawskiej. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w rodz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 85 865,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając brakujące środki na wynagrodzenia w związku z dokonaną analizą wydatków na dzień 30 września br. z przewidywanym wykonaniem na dzień 31 grudnia 2020 r.


Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmiany w planie finansowym polegają na dostosowaniu swojego budżetu po sporządzeniu analizy wydatków za okres III kwartału 2020 roku.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 91 365,00

Zmniejszaniu ulegają wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w rodz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii.


Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 250,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając brakujące środki na opłacenie składek.

Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale przeznacza się na uzupełnienie braków w planach finansowych w jednostkach oświatowych.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 763 029,15

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zmniejszając wydatki inwestycyjne przeznaczone uprzednio na modernizacje budynku przy ul. Sierakowskiego 10C.

Zwiększenia wydatków dokonuje w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki na realizacje usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz opłaty telekomunikacyjne.


Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu planu finansowego zgodnie z zaleceniami dotującego w sprawie finasowania zakupów w ramach realizowanego projektu.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki na dofinansowanie zakupu samochodów strażackich dla jednostki OSP Mokowo gm. Dobrzyń n. Wisłą i OSP Borowo gm. Tłuchowo.


Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym polegają na zmniejszeniu wydatków w tym rozdziale przeznaczając je na uzupełnienie braków w planach finansowych w jednostkach oświatowych.


Dział 801 – oświata i wychowane

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 78 498,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 951 134,00

Zmiany w poszczególnych jednostkach oświatowych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia oraz inne wydatki, które przyczynią się do prawidłowej gospodarki finansowej, tj.

- w Zespole Szkół Technicznych zwiększenie środków o kwotę – 561 308,00 zł,

- w Zespole Szkół w Skępem zwiększenie środków o kwotę – 211 224,00 zł,

- w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększenie środków o kwotę – 178 602,00 zł.


Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 36 580,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na przekazanie dotacji dla niepublicznej szkoły policealnej.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 316 824,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 402 552,00 zł

Zmiany w poszczególnych jednostkach oświatowych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia oraz inne wydatki, które przyczynią się do prawidłowej gospodarki finansowej, tj.

- w Zespole Szkół w Lipnie zwiększenie o kwotę – 319 615,00 zł,

- w Zespole Szkół w Skępem zwiększenie o kwotę – 78 054,00 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 4 883,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wielkości dotacji przekazywanej szkołom niepublicznym.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 225 940,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 21 966,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 51 762,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących. Technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 359,00 zł

Zmiany w poszczególnych jednostkach oświatowych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia środków na braki występujące na tym etapie realizacji budżetu, tj.

- w Zespole Szkół Technicznych zwiększenie o kwotę – 800,00 zł,

- w Zespole Szkół w Lipnie zwiększenie o kwotę – 2 191,00 zł,

- w Zespole Szkół w Skępem zmniejszenie o kwotę 2 632,00 zł.


Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 935,92 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 2020 roku na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 67 996,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia celem przeznaczenia tych środków na uzupełnienie braków w jednostkach niepublicznych.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 447 351,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zmniejszając wydatki inwestycyjne przeznaczone uprzednio na zadanie inwestycyjne.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki na opłacenie kosztów postępowania sądowego od prowadzonych egzekucji od pracowników SP ZOZ.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 056 800,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na regulacje należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia oraz na niezbędne prace remontowe.

Pozostałe zmiany w planie finansowym są wynikiem zwiększenia przez jednostkę pozyskiwanych dochodów od mieszkańców oraz w związku z przystąpieniem Domu Pomocy Społecznej do projektu pn. „Pomagamy skutecznie”.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 34 100,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.


Rozdział 85220 – jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 160 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z niemożliwością rozpoczęcia modernizacji budynku Internatu Zespołu Szkół w Skępem na potrzeby „Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Skępem”.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 31 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym polegają na zmniejszeniu wydatków w tym rozdziale przeznaczając je na uzupełnienie braków w planach finansowych w jednostkach oświatowych.

Ponadto dokonuje się zmiany planu finansowego zadań wykonywanych w ramach prac zleconych poprzez urealnienie wysokości.


Rozdział 85324Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 179,50

Zwiększenie środków finansowych w tym rozdziale wynika z realizacji zadań w ramach Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i z tego tytułu jednostki zwiększają swoje wydatki, tj.

- Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie o kwotę – 1 425,00 zł;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 754,50 zł.


Rozdział 85333powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 132 714,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wynagrodzenia w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 72 827,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne.


Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 800,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wydatki realizowane w innych rozdziałach.


Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 148 096,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na przekazanie dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 930,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizacje projektu „Dobry start”.


Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 58 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zwiększając wydatki o kwotę 49 500,00 zł.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki na wypłatę świadczeń pieczy zastępczej oraz pochodnych o kwotę 9 000,00 zł.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 90 900,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego przeznaczając niewykorzystane środki finansowe w kwocie 39 000,00 zł na wspieranie rodzin zastępczych.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zwiększając je o kwotę 30 600,00 zł.

Zmniejszanie planu finansowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej tj. kwotę 82 500,00 zł przeznacza się na uzupełnienie braków w planach finansowych w jednostkach oświatowych.


Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 360,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego projektu „Rodzina w Centrum II”.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 24 400,00 zł

Zwiększenie w planie finansowym po stronie wydatków wynika z zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie polegające na zakupie sadzonek. Ponadto kwotę 15 000,00 zł zwiększa się zgodnie z dyspozycją Zarządu Powiatu.


Rozdział 90019wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 370 426,00 zł

Plan finansowy w tym rozdziale ulega zmniejszeniu z przeznaczeniem zaoszczędzonych środków na zadane realizowane w rodz. 90008.


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – biblioteki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym polegają na zmniejszeniu wydatków przeznczonych na dotację dla biblioteki miejskiej prowadzącej zadania powiatu przeznaczając je na uzupełnienie braków w planach finansowych w jednostkach oświatowych publicznych i niepublicznych.


Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 17 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym polegają na zmniejszeniu wydatków przeznczonych na pozostałą działalność kulturową przeznaczając je na uzupełnienie braków w planach finansowych w jednostkach oświatowych publicznych i niepublicznych.


Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym polegają na zmniejszeniu wydatków przeznaczając je na uzupełnienie braków w planach finansowych w jednostkach oświatowych publicznych i niepublicznych.


Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym polegają na zmniejszeniu wydatków przeznaczając je na uzupełnienie braków w planach finansowych w jednostkach oświatowych publicznych i niepublicznych.


 1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmian w realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie i w Zespole Szkół w Skępem.


 1. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie i Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

1 Zmiany budżetu na 2019 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r. Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 r., Nr XVI/132/2020 z dnia 15.05.2020 r., Nr XVII/141/2020 z dnia 25.06.2020 r. Nr XVIII// 154/2020 z dnia 8.07.2020 r oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r. Nr 185/2020 z dnia 01.04.2020 r., Nr 194/2020 z dnia 5.05.2020 r., Nr 199/2020 z dnia 25.05.2020 r., Nr 203/2020 z dnia 15.06.2020 r., Nr 211/2020 z dnia 16.07.2020 r., Nr 221/2020 z dnia 28.07.2020 r., Nr 223/2020 z dnia 12.08.2020 r.

Załącznik do Uchwały Nr XX/166/2020 (110kB) excel


metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (16 listopada 2020, 12:07:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87