Uchwała nr XX/177/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 16 października 2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu części powierzchni technicznej w szafie serwerowej typu RACK, znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B z przeznaczeniem na instalację urządzeń telekomunikacyjnych (2 przełącznice światłowodowe). Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 25 a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm. poz. 284, poz.782, poz. 471) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/177/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 16 października 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu części powierzchni technicznej w szafie serwerowej typu RACK, znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B z przeznaczeniem na instalację urządzeń telekomunikacyjnych (2 przełącznice światłowodowe).

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 25 a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm. poz. 284, poz.782, poz. 471) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu części powierzchni technicznej w szafie serwerowej typu RACK, znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B z przeznaczeniem na instalację urządzeń telekomunikacyjnych (2 przełącznice światłowodowe).

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


UZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 391/2, położona w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00022836/5 stanowi własność Gminy Miasta Lipna i oddana jest w użytkowanie wieczyste na rzecz Powiatu Lipnowskiego. Na przedmiotowej nieruchomości posadowiony jest budynek Starostwa Powiatowego w Lipnie w którym znajduje się serwerownia. W dniu 30.09.2020 roku, po trzech latach obowiązywania, wygasa umowa najmu części powierzchni technicznej w szafie serwerowej typu RACK znajdującej się w serwerowni Starostwa Powiatowego w Lipnie z przeznaczeniem na instalację urządzeń telekomunikacyjnych ( 2 przełącza światłowodowe).

W dniu 16.09.2020 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek od dotychczasowego najemcy – Kujawsko Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych z prośbą o dalszy wynajem przedmiotowego lokalu. Zważywszy na fakt, iż najemca jest operatorem telekomunikacyjnym obejmującym swym zasięgiem cały obszar województwa kujawsko – pomorskiego powołanym przez władze Województwa Kujawsko – Pomorskiego w celu realizacji zadań z zakresu budowy i stymulacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym regionie oraz realizuje misję pożytku publicznego zasadnym jest przedłużenie mu umowy najmu na kolejne 3 lata.

Zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wyraża zgodę każdorazowo na zawarcie umów dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat, strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zarząd Powiatu, w odpowiedzi na w/w wniosek dotychczasowego najemcy wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą na okres 3 lat.

W tym stanie rzeczy uznając wniosek za uzasadniony podjęto niniejszą uchwałę.


Protokół głosowania: Plik do pobrania (13kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (29 października 2020, 08:29:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143