Uchwała nr 223/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 12 sierpnia 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 223/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 12 sierpnia 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 82 529 711 ,07 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 79 897 926,42 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 631 784,65 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  79 821 619,07 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 71 499 931,62 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 8 321 687,45 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący wydatków projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 223/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków na zadania zlecone

  4. planu zadań remontowych

  5. planu wydatków projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 561 019,00 zł i zamkną się kwotą 82 529 711,07 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 542,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020 roku.Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 177 042,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 lipca 2020 roku.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 379 435,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu zwiększonych środków na realizacje projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020 roku.


WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 561 019,00 zł i zamkną się kwotą
79 821 619,07

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 542,00

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządy terytorialnego

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 177 042,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 801 – oświata i wychowane

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na opłacenie składek na Fundusz Pracy i zakup materiałów.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 300,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków ulegają zwiększeniu o kwotę 700,00 zł w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na przeprowadzenie badań okresowych pracowników.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 3 000,00 zł w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samy środki finansowe na wynagrodzenia w rodz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samy środki finansowe na opłacenie składek na Fundusz Pracy.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 700,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na przeprowadzenie badań okresowych pracowników w rozdz. 80115 – technika.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 882,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne finansowane w rozdz. 80152.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na Fundusz Pracy finansowany w rozdz. 80102.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 3 000,00 zł w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samy środki finansowe na wynagrodzenia.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących. Technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 882,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 4 882,00 zł w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samy środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na zakup lekarstw dla mieszkańców domu. Ponadto następuje zmiana w realizowanych zadaniach remontowych z uwagi na konieczność zabezpieczania środków na nieprzewidziane prace remontowe.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333powiatowe urzędy pracy

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając tym samym środki finansowe na opłacenie polisy ubezpieczeniowej mienia i odpowiedzialności cywilnej z uwagi na wzrost naliczonej składki.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na bieżące funkcjonowanie poradni.


Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na bieżące funkcjonowanie poradni finansowane w rozdz. 85406.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 379 435,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu zwiększonych środków na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 zgodnie ze złożonym wnioskiem i poparte decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększającymi wydatki na wskazany we wniosku cel.

1 Zmiany budżetu powiatu na 2020 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r., Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 r., Nr XVI/132/2020 z dnia 15.05.2020 r., Nr XVII/144/2020 z dnia 25.06.2020 r. , Nr XVIII/ 154/2020 z dnia 8.07.2020 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r., Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r. Nr 185/2020 z dnia 01.04.2020 r., Nr 194/2020 z dnia 5.05.2020 r., Nr 199/2020 z dnia 25.05.2020 r., Nr 203/2020 z dnia 15.06.2020 r., Nr 211/2020 z dnia 16.07.2020 r., Nr 221/2020 z dnia 28.07.2020 r.

Załącznik do Uchwały Nr 223/2020 (40kB) excel
metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Lipnowskiego
Opublikował: Marta Piątkiewicz (22 września 2020, 08:16:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88