Uchwała nr X/64/2003Rady Powiatu w Lipniez dnia 24 października 2003w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 1 w związku z art. 91d pkt.1 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112, Nr 137 poz. 1304) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Uchwała nr X/64/2003
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 24 października 2003


w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 1 w związku z art. 91d pkt.1 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112, Nr 137 poz. 1304) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny


 

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

   § 1.   Postanowienie niniejsze dotyczy nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, którzy z powodu odbywania praktyk zawodowych przez uczniów oraz wcześniejszego zakończenia zajęć w ostatnich klasach szkół mają ustalony różny plan nauczania i organizacji pracy w poszczególnych okresach roku szkolnego.

   § 2.   

1.       Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć: zwiększonego lub zmniejszonego, aby średnio wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonym w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2.       Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust.1 wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1 i 1/4 etatu łącznie. 

   § 3.   Plan zajęć, o którym mowa w § 1 ust. 1 powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

   § 4.   

1.       Przekroczenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie uprawnia nauczyciela do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, jeśli średni wymiar godzin jest zgodny z obowiązkowym wymiarem godzin określonym w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2.       Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia. 

   § 5.   Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć nie zrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zrealizowane z zastrzeżeniem zasady określonej w § 3 ust. 1 Uchwały.

   § 6.   W razie rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe. 

   § 7.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

   § 8.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                               Marek Baranowski

 

 

Uzasadnienie

Organ prowadzący jest uprawniony do ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którzy w ciągu roku szkolnego pracują w różnym wymiarze. Jest to spowodowane w szczególności odbywaniem przez uczniów szkół zawodowych praktyk oraz wcześniejszym zakończeniem roku szkolnego przez uczniów w ostatnich klasach. Powoduje to z góry wiadome skutki w takiej postaci, że nauczyciel w tych okresach nie wyczerpuje obowiązkowego pensum. Aby unormować tę sytuację i nie płacić za godziny ponadwymiarowe w innych okresach należy podjąć stosowną uchwałę.

Uprawnienie w tym zakresie należy do Rady Powiatu.

 

 

 

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (19 listopada 2003, 12:02:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3297