Uchwała nr X/63/2003Rady Powiatu w Lipniez dnia 24 października 2003w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski.Na podstawie art. 42 ust. 6, 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112, Nr 137 poz. 1304) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Uchwała nr X/63/2003
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 24 października 2003


w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski.

Na podstawie art. 42 ust. 6, 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112, Nr 137 poz. 1304) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny


 

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje: 

   § 1.   

1.       Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zespołach szkół, bursie i poradni psychologiczno-pedagogicznej obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.       Obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zwany dalej wymiarem zajęć określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

   § 2.   Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

   § 3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

   § 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Marek Baranowski

 

 

Uzasadnienie 

            Nauczyciele zatrudnieni na stanowiskach dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych stanowiskach kierowniczych mają prawo do obniżonego wymiaru tygodniowego pensum dydaktycznego z powodu wykonywania funkcji kierowniczych.

Na podstawie art. 42 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 Karty Nauczyciela organem uprawnionym do ustalenia zniżek jest Rada Powiatu. Podjęcie uchwały powinno być poprzedzone opinią nadzoru pedagogicznego. Zarząd Powiatu zwrócił się o zaopiniowanie projektu zniżek do Kuratorium Oświaty pismem z dnia 26.08.2003r. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku pozytywnie zaopiniowała rozmiar zniżek.


                                                                                         Załącznik 1 (30kB) word

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (19 listopada 2003, 11:53:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3929