Uchwała nr 191/2020Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 7 kwietnia 2020w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski w roku 2020.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511; poz. 1571 i poz. 1815) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 191/2020
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 7 kwietnia 2020


w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski w roku 2020.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511; poz. 1571 i poz. 1815) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) uchwala się, co następuje:


§ 1. Na rok 2020 ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, specjalności, na które dofinansowanie jest przyznane oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez placówki kształcące nauczycieli.
 
§ 2
. Wyodrębnione w budżecie Powiatu Lipnowskiego środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dzieli się na:
1)      środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowane przez szkoły i placówki oświatowe – w wysokości do 50 % środków, z których mogą być pokryte koszty wymienione w § 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) zwanego dalej rozporządzeniem z tym, że środki przeznaczone na szkolenie rad pedagogicznych będą uruchomione na złożony przez dyrektora jednostki oświatowej pisemny uzasadniony wniosek.
2)      środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowane przez Wydział Edukacji – w wysokości do 50 % środków, z których mogą być pokryte koszty wymienione w § 2 pkt 3 rozporządzenia.
 
§ 3. Ustala się następujące formy doskonalenia zawodowego, które będą objęte dofinansowaniem podejmowane przez nauczycieli za zgodą dyrektora szkoły lub placówki oświatowej:
1)      studia magisterskie, uzupełniające, licencjackie, inżynierskie i podyplomowe,
2)      kursy kwalifikacyjne,
3)      kursy i szkolenia doskonalące, warsztaty, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego.
 
§ 4. Środki, o których mowa w § 2, przeznacza się na dofinansowanie następujących specjalności kształcenia zgodnych z potrzebami szkoły lub placówki oświatowej:
1)      pozwalających na zdobycie kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów,
2)      pozwalających na pogłębienie wiedzy merytorycznej i doskonalenie umiejętności,
3)      mających wpływ na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
§ 5. Ustala się następujące maksymalne kwoty dofinansowania do poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1)      studia magisterskie, licencjackie, inżynierskie tylko w przypadku uzyskania kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych zgodnie z potrzebami szkoły – do 50 % wysokości opłaty, ale nie więcej niż 1000 zł za jeden semestr,
2)      uzupełniające i podyplomowe – do 40 % wysokości opłaty, ale nie więcej niż 800 zł za jeden semestr,
3)      kursy kwalifikacyjne – do  40 % wysokości opłaty, ale nie więcej niż 800 zł za kurs,
4)      kursy i inne formy doskonalące – do 40 % wysokości opłaty, ale nie więcej niż 400 zł.
 
§ 6. Ustala się zasady udzielania w 2020 roku dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez organizatorów kształcenia nauczycieli od nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz dyrektorom szkół
i placówek oświatowych.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 14:43:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 292