Uchwała nr 178/2020Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 5 marca 2020w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportuNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zmianami 2019r. poz. 1571, 1815), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2019 poz. 688 ze zmianami 2019r. poz. 1570, 2020r. poz. 284) oraz Uchwały Nr XI/86/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 178/2020
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 5 marca 2020


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zmianami 2019r. poz. 1571, 1815), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2019 poz. 688 ze zmianami 2019r. poz. 1570, 2020r. poz. 284) oraz Uchwały Nr XI/86/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” uchwala się, co następuje:


§1.
1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu.
2. Tekst ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi w Załącznik do niniejszej Uchwały.

§2. Tekst ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w §1 ust. 2 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  w Lipnie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 14:34:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234