Uchwała nr 199/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 25 maja 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.[1]), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. [2] )

Uchwała nr 199/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 25 maja 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.[1]), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. [2] )


uchwala się co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany[3]:
1.  § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody  budżetu w wysokości                81 649 272,13 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie                          -  79 028 987,48 zł
dochody majątkowe w kwocie                     -    2 620 284,65 zł
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości                  78 941 180,13 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości                       -  70 700 112,68 zł
wydatki majątkowe w wysokości                  -    8 241 067,45 zł
3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej  i zał. nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 199/2020 z dnia 25 maja 2020 roku 
 
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
a) planu dochodów
b) planu wydatków
c) planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej
d) planu zadań remontowych
 
 
DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 19 000,00 zł i zamkną się kwotą 81 649 272,13 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
 
Dział 752  – obrona narodowa
Rozdział 75295  – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                            19 000,00 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 maja 2020 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 64.

 
 
WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 19 000,00 zł i zamkną się kwotą  
78 941 180,13 zł
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
 
Dział 600  – transport i łączność
Rozdział 60016  – drogi publiczne gminne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                         385 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, uwzględniając konieczność wykonania zadania i zawarcia umów z gminami na realizację zadań określonych w umowach.
 
Rozdział 60018  – działalność Funduszu Dróg Samorządowych
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                         385 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, przenosząc środki stosownie do zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 
Dział 752  – obrona narodowa
Rozdział 75295  – pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                         19 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – rezerwa celowa cz.83, poz.64.  
 
Dział 754  – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411  – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

 
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85218  – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, doprowadzając do prawidłowej wielkości  należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

Dział 855 – rodzina
Rozdział 85595 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego realizowanego projektu „Rodzina w Centrum II”.
[1]  Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono; Dz. U. z 2019, poz. 1571, 1815.


[2]  Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2019 poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284.


[3]  Zmiany budżetu powiatu  na 2020 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r., Nr XV/124/2020 z dnia 21.04.2020 r., Nr XVI/132/2020 z dnia 15.05.2020 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020  z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r.,  Nr 181/2020 z dnia 16.03.2020 r. Nr 185/2020 z dnia 01.04.2020 r., Nr 194/2020 z dnia 5.05.2020 r.
 
 
 
Załącznik nr 1 (54kB) pdf

Załącznik nr 2 (64kB) pdf

Załącznik nr 3 (61kB) pdf

Załącznik nr 4 (54kB) pdf
 

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu - Barbara Małkiewicz
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (8 lipca 2020, 10:10:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121