Uchwała nr 181/2020Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 16 marca 2020w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 2)

Uchwała nr 181/2020
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 16 marca 2020


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 80 604 052,95 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 78 054 633,81 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 549 419,14 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  77 895 960, 95 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 68 759 755,01 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 9 136 205,94 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.1 Zmiany budżetu powiatu na 2020 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/115/2020 z dnia 5.03.2020 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r., Nr 160/2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 166/2020 z dnia 20.02.2020 r.,
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 181/2020 z dnia 16 marca 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu wydatków z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań inwestycyjnych


DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 18 722,00 i zamkną się kwotą 80 604 052,95 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 marca 2020 roku.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 16 222,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2020 roku.


WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 18 722,00 i zamkną się kwotą
77 895 960,95

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 500,00 zł

Plan finansowy ulega zmianom w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan finansowy ulega zmianom w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w modernizowanym budynku przy ul. Sierakowskiego 10c..


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 222,00 zł

Plan finansowy ulega zmianom w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych.

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu w Lipnie
Opublikował: Dariusz Baranowski (24 marca 2020, 12:22:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46