Uchwała nr 129/2019Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 14 listopada 2019w sprawie: przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2020 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2020-2029. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.1) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 2)

Uchwała nr 129/2019
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 14 listopada 2019


w sprawie: przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2020 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2020-2029.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.1) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 2)


Uchwala się, co następuje: 


§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2020 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2020-2029 i przedłożyć do 15 listopada 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały:
1)     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania,
2)     Radzie Powiatu w Lipnie – na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono; Dz. U. z 2019, poz. 1571;

Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2019 poz. 1622, poz. 1649


                                                U Z A S A D N I E N I E 

 
Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu powiatu lipnowskiego na rok 2020. Do opracowania budżetu przyjęto wskaźniki i dane
z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji, udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Projekt budżetu na rok 2020 uwzględnia założenia określone w Uchwale
Nr 91/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie
wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej  na lata 2020 – 2029.
Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zarząd jednostki przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało pięciu członków Zarządu Powiatu obecnych na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2019 roku.

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu w Lipnie
Opublikował: Dariusz Baranowski (24 marca 2020, 11:55:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 20